Úspešné realizácie

Zateplenie objektu – administratívne a výrobné priestory spoločnosti, CH - PRINT, a.s.

Zateplenie objektu – administratívne a výrobné priestory spoločnosti, CH - PRINT, a.s. Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia…


Rozšírenie zberného miesta separovaného zberu, Trenčianska Turná

Výzva : OPKZP-PO1-SC111-2017-33 Druh výzvy: Dopytovo - orientovaná Programové obdobie : 2014- 2020 Výška oprávnených výdavkov: 420 452,29 € Výška…


Stavebné úpravy - výmena športového povrchu v Mestskej športovej hale Považská Bystrica

Výzva : „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo výzvy: 2021/004 Druh výzvy: Dopytovo - orientovaná Programové obdobie…


Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica

Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia  Prioritná os : 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja…


Zníženie energetickej náročnosti priemyselných budov v spoločnosti Orvex, SPOL. s.r.o.

Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia  Prioritná os : 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých…


Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej Doliny

Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia  Prioritná os : 1.Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja…


Zmena média v parných rozvodoch

Výzva : OPKZP-PO4-SC451-2017-20 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Druh výzvy: Dopytovo - orientovaná Programové obdobie : 2014-2020…


Inovácia výrobného procesu v spoločnosti LIANA GOLIAŠ s.r.o.

Výzva : OPII-MH/DP/2022/9.5-35 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a…


Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ ROZKVET

Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia  Prioritná os : 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých…


Stavebné úpravy Obecného úradu Dubové

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Výška oprávnených…