Eurofondy pre verejné obstarávanie

Poskytujeme konzultačné a poradenské činnosti v oblasti problematiky verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie je zákonnou podmienkou realizácie akejkoľvek verejnej investície a tiež každej investície realizovanej prostredníctvom štrukturálnych fondov.

Proces verejného obstarávania predstavuje spletitú sieť pravidiel, rozhodnutí a aplikačných problémov, ktoré riešime pre našich klientov priamo na mieru, podľa individuálnych potrieb so zameraním na dosiahnutie cieľa.

Verejné obstarávanie

Jednou z nosných oblastí pôsobenia našej spoločnosti je poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti problematiky verejného obstarávania, pričom hlavnou činnosťou je komplexné organizačné zabezpečenie celého procesu obstarávania. Týmto spôsobom poskytujeme ako stály partner činnosti v oblasti verejného obstarávania pre mnoho samospráv, rozpočtových organizácií a taktiež aj pre právnické a fyzické osoby, ktoré našu spoločnosť oslovili pri zadávaní verejných zákaziek financovaných so štátnych dotácií alebo európskych fondov kde sme počas existencie realizovali viac ako 1000 zákaziek nadlimitným alebo podlimitným.

Našu spoločnosť zastupuje tým kvalifikovaných a skúsených odborníkov, ktorí absolvovali radu školení k zákonu o verejnom obstarávaní a v tejto oblasti sa neustále vzdelávajú. Bohaté skúsenosti a odborné znalosti odovzdávame aj našim klientom, pre ktorých organizujeme odborné semináre a školenia v oblasti problematiky verejného obstarávania. Školiacu a metodickú činnosť realizujeme aj pre našich obchodných partnerov a ročne absolvujeme niekoľko verejných prednášok a školení, kde poskytujeme našim poslucháčom okrem bežne dostupných informácií aj špecifické poznatky získané aplikačnou praxou.

null

Vlastníme licenciu na realizáciu elektronických aukcií

null

Využívame softvér na riadenie verejných obstarávaní

null

Sme členom slovenskej asociácie APUeN

null

Naše procesy sú certifikované systémom ISO 9001

Našim klientom prinášame komplexnosť, profesionalitu, skúsenosť spojenú s aplikáciou najnovších poznatkov a využívanie špeciálnych nástrojov pri realizácií verejných obstarávaní.

Naša spoločnosť má zakúpenú licenciu na využívanie certifikovaného systému na realizáciu elektronických aukcií. Taktiež využívame špeciálny softvér na riadenie verejných obstarávaní, ktorý nám pomáha sledovať všetky míľniky v rámci procesu VO.

Sme členom organizácie APUEN, ktorá združuje odborníkov v oblasti verejného obstarávania a zároveň sú naše procesy certifikované systémom ISO 9001. Naša spoločnosť tak predstavuje jedného z najvýznamnejších členov skupiny odborníkov venujúcej sa verejnému obstarávaniu.

Rozsah služieb súvisiacich s výkonom verejného obstarávania

 • konzultácia o predmete zákazky a spôsobe jeho zabezpečenia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (mandanta),
 • spracovanie časového harmonogramu verejného obstarávania,
 • zaslanie predbežného oznámenia Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev a Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie,
 • vypracovanie súťažných podkladov vrátane príloh,
 • vypracovanie textu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
 • zaslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev a Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie,
 • zabezpečenie elektronickej komunikácie v zmysle platnej legislatívy
 • spracovanie stanoviska verejného obstarávateľa, v prípade, že záujemca uplatní revízne postupy v súlade so Zákonom,
 • spracovanie stanoviska pre Úrad pre verejné obstarávanie, v prípade, že záujemca/uchádzač podá námietku,
 • spracovanie evidencie záujemcov, ktorí si prevzali súťažné podklady,
 • spracovanie odpovede v prípade, že záujemca požiada o vysvetlenie súťažných podkladov,
 • spracovanie evidencie uchádzačov, ktorí si predložili súťažné ponuky,
 • vyhotovenie, po dohode s verejným obstarávateľom, menovacieho dekrétu členov komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk,
 • spracovanie čestných vyhlásení pre členov komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk,
 • spracovanie prezenčnej listiny zo zasadnutia komisie na otváranie obálok s ponukami,
 • účasť na zasadnutí komisie na otváraní ponúk,
 • spracovanie zápisnice z otvárania ponúk,
 • spracovanie zápisnice o vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov,
 • spracovanie výzvy na odôvodnenie ceny uchádzačom,
 • spracovanie výzvy na písomné vysvetlenie ponúk,
 • spracovanie oznámenia uchádzačom o vylúčení uchádzača, resp. ponuky z procesu verejného obstarávania,
 • spracovanie čistopisu hodnotiacej tabuľky pre členov komisie na hodnotenie ponúk,
 • spracovanie sumarizačnej hodnotiacej tabuľky,
 • realizácie elektronickej aukcie
 • spracovanie zápisnice zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk,
 • spracovanie oznámenia o prijatí ponuky, resp. o neúspešnosti ponuky uchádzačov,
 • spracovanie textu oznámenia o výsledku postupu verejného obstarávania,
 • zaslanie oznámenia o výsledku postupu verejného obstarávania Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev a Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie na uverejnenie,
 • spracovanie správy o zákazke,
 • spracovanie dokumentu o dátume archivácie verejného obstarávania, kompletizácia dokumentácie verejného obstarávania

Čísla hovoria za nás

Naša činnosť sa vyznačuje dlhodobou stabilitou, vysokou mierou profesionality a komplexne pripraveným tímom odborníkov z oblasti práva, ekonómie, stavebníctva a logistiky. Preto je naša spoločnosť stabilným partnerom mnohých významných súkromných spoločností, miest a obcí a tiež vysokých škôl a výskumných ústavov.

0

rokov na trhu

0

spokojných klientov

0

úspešných projektov

0

hodnota realizácií

Jedným z hlavných pilierov našej spoločnosti je príprava a manažovanie projektov z národných a štrukturálnych fondov EU. V tejto oblasti naša spoločnosť realizuje aktivity pre dve hlavné skupiny subjektov, ktorými sú verejné inštitúcie a súkromné subjekty.

Kontakt