Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os : 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Výška oprávnených výdavkov: 208 078,32 €. 

Výška nenávratného finančného príspevku: 176 866,57 €

Prijímateľ: Orvex, spol. s.r.o.  

Predmetom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy vo vlastníctve žiadateľa – výrobnej haly H3. Riešený objekt sa nachádza v zastavanom území mesta Námestovo. Ide o jednopodlažnú výrobnú halu spojenú s dvojpodlažnou administratívnou budovou, ktorej fasáda bola zateplená pomocou PIR panelov, zrealizovala sa výmena niektorých okenných výplní, zateplil sa strop, vonkajšie ostenie okenných a dverných otvorov. Zároveň sa vymenili pôvodné svietidlá a osadili fotovoltické panely na strešnú konštrukciu objektu a nové dažďové zvody. 

 

Hlavnými prínosmi projektu sú:

Uvedené zníženie potreby tepla prinieslo spoločnosti ORVEX, s.r.o. úsporu finančných prostriedkov, ktoré budú prínosom a umožnia spoločnosť dlhodobo udržiavať prínosy projektu. Realizácia aktivít projektu zabezpečila zásadnú úsporu nákladov na energie.

Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej
efektívnosti – MWh/rok: 454,  Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti – MWh/rok: 252.

Realizácia aktivít predloženého projektu predstavuje ideálny súbor opatrení na zníženie energetickej náročnosti a tým aj zníženie prevádzkových nákladov na budovu a prináša prijímateľovi zásadný ekonomický prínos. Tento výsledok by prijímateľ bez realizácie aktivít projektu nedosiahol a z vlastných zdrojov by nebol schopný zrealizovať projekt v navrhovanom rozsahu, preto je úspešnosť projektu zásadným ekonomickým prínosom pre žiadateľa.

Spoločnosť ORVEX s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1991. Výrobná základňa firmy sa nachádza v Námestove.

Hlavnou výrobnou náplňou firmy je výroba snehových, ochranných, protišmykových reťazí a vykonávanie generálnych opráv na lesných kolesových traktoroch. K uvedeným strojom vykonáva spoločnosť ORVEX s.r.o. záručný a pozáručný servis prostredníctvom servisných pracovníkov. Pre prácu v lese ponúka lanové a reťazové úväzky, pomôcky pre manipuláciu s drevom, laná a reťaze v metráži. Všetky  výrobky sú certifikované a spĺňajú príslušné slovenské a európske normy. V roku 2003 bol zavedený certifikovaný systém kvality ISO 9001:2000.