Výzva : „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo výzvy:

2021/004

Druh výzvy: Dopytovo – orientovaná

Programové obdobie : 2021-2027

Výška oprávnených výdavkov: 193 874,57 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 116 324,74 €

Prijímateľ: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s. r. o.

Predmetom projektu je rekonštrukcia športového povrchu v športovej hale v meste Považská

Bystrica, ktorá je využívaná okrem hádzanárov aj basketbalovým klubom IMC Považská

Bystrica, JUDO KLUB SPARTAK a MŠK futbalový klub a tiež pre florbal.

Okrem toho je hala využívaná aj žiakmi ZŠ, SŠ a MŠ v celkovom počte cca 210.

Charakter infraštruktúry: multifunkčná hala s rozmermi ihriska 20 x 40 m s kapacitou 1400

divákov. Hala je čiastočne bezbariérová.

 

Predmetom projektu bola výmena športového povrchu, ktorý bol opotrebovaný, čím sa

zásadne zlepšili podmienky na športovú prípravu nielen žiakov, ale najmä hádzanárov

všetkých kategórií.

Infraštruktúra slúži na výchovu mládežníckych aj seniorských reprezentantov a na realizáciu

reprezentačných zápasov, resp. medzinárodných zápasov a turnajov tak ako bolo tomu aj v

predchádzajúcich rokoch.