Verejný sektor

Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ ROZKVET

Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia  Prioritná os : 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých…


Stavebné úpravy Obecného úradu Dubové

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Výška oprávnených…


Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov

Výzva : IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl Druh výzvy: Dopytovo - orientovaná Programové obdobie : 2014-2020…


Vodozádržné opatrenia v meste Nová Dubnica – bývalé Kino PANOREX a okolie

Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia  Prioritná os : 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu…


Revitalizácia vnútrobloky Dukelská - Považská Bystrica

Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os : 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie Výška…


Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov projektu: Domy smútku – Malá Hradná   Názov programu: Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie : 7 Základné služby…


Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie

Prijímateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Výška NFP: 784 190,66 EUR Realizáciou projektu bolo obstarané vybavenie Fakultnej nemocnice s…


Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podskalie

Projekt bol úspešne zrealizovaný, skontrolovaný zo strany PPA, miestne komunikácie slúžia všetkým obyvateľom dedinky Podskalie a priniesli zásadné…


Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Materská škola v obci Brvnište

  Rekonštrukcia materskej školy v obci Brvnište je príkladom vhodného čerpania finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti budov…


Protipožiarne opatrenia v lesoch – časť PAPRUDNÉ

Prvoradým cieľom žiadateľa je trvalé udržiavanie vlastností lesného ekosystému danej oblasti. Predovšetkým zachovať vlastnosti pôdy a dynamiku rastu…