Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os : 1.Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 

Výška oprávnených výdavkov: 1 299 202,44 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 234 242,32€

Prijímateľ: Združenie obcí Púchovská dolina

Predmetom projektu je intenzifikácia triedeného zberu v záujmovom území obcí Združenia obcí Púchovská dolina.

Prijímateľom je Združenie obcí Púchovská dolina, ktoré je združením obcí s výlučnou účasťou obcí, ktoré vzniklo na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v roku 2013. Počas svojej existencie sa Združenie obcí Púchovská dolina podieľalo na realizácii viacerých projektov, či už z fondov Európskej únie alebo aj iných dotačných mechanizmov. 

Obce spoločne tvoria záujmové územie projektu, pre ktoré zberný dvor poskytuje možnosti triedenia vybraných zložiek odpadu. Členmi združenia sú obce púchovskej doliny – Dohňany, Mestečko Záriečie, Vydrná, Lúky, Lysá pod Makytou a Lazy pod Makytou. Tieto obce spoločne zastrešujú 7616 obyvateľov regiónu a ich združenie plní niektoré spoločné samosprávne úlohy, najmä v oblasti nakladania s odpadmi.

Predmetom projektu je priestorovo-technické vybavenie separácie v zbernom dvore Združenia obcí Púchovská dolina v obci Lúky a nákup mechanizácie a techniky na zber a triedenie vybraných zložiek odpadov. Zrekonštruovaný areál slúži na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich  v záujmovom území, primárne odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne. 

Prijímateľ v rámci projektu nadobudol nasledovné mechanizmy a technológiu: 


Traktor

Čelný nakladač k traktoru

Jednonápravový náves

Nakladač

Ramenový nosič kontajnerov za traktor s hydraulickou rukou

Štiepkovač drevnej hmoty

Vaňový kontajner 7 m3

Prínosom projektu je  zásadné zlepšenie podmienok pre nakladanie s odpadmi a triedenie odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov – najmä DSO a BRKO, ktoré sú po komunálnom odpade najväčším zdrojom problémov v záujmovom území. Ide o dlhodobo udržateľný projekt a jeho realizácia priniesla prijímateľovi ekonomický, environmentálny a sociálny význam prostredníctvom zvýšenia kvality života v záujmovom území.

Vybudovaním zberného dvora a zakúpením obslužnej techniky sa zvýšila kvalita triedenia niektorých zložiek odpadov v záujmovom území, ktorý má tendenciu rastu. Ciele projektu sa dosiahli vybudovaním zberného dvora pre spádovú oblasť a obstaraním techniky pre zber a manipuláciu vybraných zložiek odpadov.