Výzva : OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Druh výzvy: Dopytovo – orientovaná

Programové obdobie : 2014- 2020

Výška oprávnených výdavkov: 420 452,29 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 399 429,68 €

Prijímateľ: Obec Trenčianska Turná

Predmetom projektu je zberný dvor a jeho technické dovybavenie.

Triedený zber komunálnych odpadov bol dosiahnutý vybudovaním zariadenia pre zber a

dočasné uskladňovanie komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci za účelom zvýšenia

kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v

súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená

zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný

kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne) a nákupom hnuteľných

vecí na podporu triedeného zberu (kolesový traktor, sklopný náves, šmykom riadený

nakladač, štiepkovač, kontajnery .)

 

Strojové a technické vybavenie:

Strojno-technologické vybavenie zberného dvora bolo v procese verejného obstarávania

rozdelené na jednotlivé logické celky tak, aby dosiahol čo najefektívnejší výsledok vzhľadom

k oprávneným nákladom projektu.V rámci nákupu hnuteľných vecí na podporu triedeného

zberu a nákupu zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek boli

obstarané:

Kolesový traktor s príslušenstvom

Sklopný náves

Štiepkovač

Závesný kontajner otvorený na BRO

Šmykom riadený nakladač

Naťahovací kontajner