Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os : 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 

Výška oprávnených výdavkov: 785 652,87 €. 

Výška nenávratného finančného príspevku: 746 370,23 €

Prijímateľ: Mesto Nová Dubnica  

Predmetom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov v mieste realizácie:  Mesta Nová Dubnica prostredníctvom hlavnej aktivity Zhodnocovanie  biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Projekt pozostával zo stavebnej časti, umiestnenia aeróbneho fermentora na zhodnocovanie zariadenia a dodanie ďalšieho technického vybavenia (miešací a drviaci voz, šmykom riadený nakladač).

Aeróbny fermentor – zariadenie, pomocou ktorého dochádza k premene bioodpadu na kompost. Ide o materiálové a energetické zhodnotenie bioodpadov prostredníctvom automatizovaného systému spracovania. Ročne sa touto metódou dokáže spracovať až 2000 t odpadov a vyrobiť 1500 t kompostu (alebo spracovať 1400 t odpadov a vyrobiť 1050 t biopaliva v závislosti od zloženia bioodpadu). Výroba kompostu trvá 48 hodín, výroba paliva 96 hodín. Tento spôsob spracovania bioodpadu predstavuje jednoduché a najlacnejšie riešenie pre zhodnotenie zelene, biomasy a kalov z čistiarni odpadových vôd, kuchynského odpadu a pod.

Výhody aeróbenej fermentácie

  • Kratší prevádzkový cyklus výroby kompostu v porovnaní s inými metódami (48 hodín).
  • Pri prevádzke nevznikajú látky ohrozujúce životné prostredie a eliminuje sa tvorba zápachu.
  • Nízky podiel ľudskej práce – proces prebieha automaticky vo fermentore.
  • Nízka spotreba energie na spracovanie 1 tony odpadu.
  • Nízke nároky na veľkosť kompostovacej plochy pri vyzrievaní kompostu.

Hlavnými prínosmi projektu sú:

Vybudovaním spevnenej plochy na zber a zhodnocovanie BRKO a zakúpením obslužnej techniky sa zásadne zvýšila kapacita a tiež podiel zhodnoteného BRKO, ktorý je dnes bežne vyhadzovaný v rámci komunálneho odpadu, ktorý má tendenciu rastu. Realizácia navrhovaných aktivít priniesla dosiahnutie cieľu projektu, ktorým bolo zásadné zvýšenie kapacity zhodnocovania BRKO, čo priamo prispieva k dosiahnutiu samotného cieľu výzvy aj operačného programu. Zároveň sa dosiahne zmenšenie objemu komunálu, ktorý bude ukladaný na skládku, čo prinesie úsporu nákladov na skládkovanie a tiež úsporu zákonného poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládku. Zároveň zvýšením miery triedenia sa spomalí tempo rastu nákladov na zákonný poplatok za skládkovanie odpadov, čo má mať zásadný pozitívny vplyv aj na občanov v meste Nová Dubnica, nielen pre samosprávu ako takú.

Environmentálny prínos sa očakáva v znížení znečistenia životného prostredia v katastri obce a dosiahnutím eliminácie tvorby nelegálnych skládok. Sociálno – ekonomický prínos projektu predstavuje úsporu nákladov pre obyvateľov mesta spojenú s likvidáciou odpadov. Zo sociálneho hľadiska možno očakávať zvýšenie kvality života a zdravia ľudí.