Výzva : OPKZP-PO4-SC451-2017-20 – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Druh výzvy: Dopytovo – orientovaná

Programové obdobie : 2014-2020

Výška oprávnených výdavkov: 6 632 126,44 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 5 637 307,47 €

Prijímateľ: MH Teplárenský holding, a.s.

Predmetom projektu bolo nahradenie pôvodného fyzicky a morálne dožitého parovodu na ekonomicky výhodnejší spôsob dodávky tepla, t.j. zmena dodávku tepla vo forme pary na dodávku tepla vo forme horúcej vody. Predmetom stavby bolo tiež primárne nahradenie časti súvisiacich Odovzdávacích staníc tepla (OST) po riešenej trase rekonštruovaného rozvodu tepla a Výmenníkovej stanice tepla (VS), na Vh Balkán, zásobujúcej sídlisko Zvolen Západ.

Realizáciou investičného zámeru investor / prevádzkovateľ sledoval zníženie prevádzkových nákladov na dodávku tepla, ako aj zníženie rizika porúch na starých potrubiach a tým zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti dodávok tepla.

 Uvedený cieľ bol dosiahnutý realizáciou projektu zásluhou:

  • zníženia tepelných strát v potrubných rozvodoch zmenou teplonosného média a podstatným znížením strát tepla (nové potrubia s kvalitnou tepelnou izoláciou a povrchovou úpravou odolnou voči vnikaniu vlhkosti),
  • zníženia únikov teplonosného média v potrubných vedeniach vplyvom netesnosti potrubí,
  • zníženia nákladov na opravy pri poruchách potrubí. Rozhodujúcim prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa pri predizolovaných potrubiach bola voľba potrubného materiálu. V projekte bol navrhovaný pre nové HV rozvody predizolovaný potrubný systém, ktorý zahŕňa nasledujúce výhody:
  • kvalitnú tepelnú izoláciu potrubí realizovanú pri výrobe, na stavbe iba doizolovanie spojov,
  • povrchovú úpravu, ktorá zabraňuje vnikaniu vlhkosti do tepelnej izolácie (zatavené spoje potrubí, armatúr, tvaroviek) a taktiež chráni potrubia voči mechanickému poškodeniu (napr. hlodavcami).