Výzvy

Plánované aktivity v rámci Environmentálneho fondu na rok 2025

Obce a oprávnené subjekty sa môžu pripravovať na podávanie žiadostí, ktoré je plánované počas kalendárneho roka 2024. Zoznam-cinnosti_2025_final…


Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK

Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK    Úroveň spolufinancovania – 92% dotácia, 8% spolufinancovanie zo strany prijímateľa  …


Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Ciele výzvy: Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov; Podpora energie z obnoviteľných zdrojov. Oprávnení…


Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Oprávnenými žiadateľmi sú: · obec, mesto2, združenie obcí, · vyšší územný celok, · rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je…


Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie: 8– Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia…


Triedený zber komunálnych odpadov

Operačný program :    Slovensko 2021 - 2027    Dátum vyhlásenia výzvy : 29.01.2024 Dátum uzavretia výzvy : 31.05.2024 Indikatívna výška finančných…


Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

OPATRENIE: 2.5.1 Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, oblasť intervencie 065…


Zvýšenie kapacít materských škôl

Minimálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: neuplatňuje sa Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 17 388 EUR¹na jednu…


Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

  Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti Cieľ výzvy:  Rozšíriť…