Výzvy

Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)

Cieľom jednotlivých oblastí podpory je:  PITNÁ VODA, KANALIZÁCIE - Zvýšenie počtu obyvateľov obcí z ARK2019, predovšetkým obyvateľov v osídleniach…


Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2022   Číslo výzvy:…


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva

PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR   Cieľ výzvy : Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách a stredných školách. Výzva…


Využívanie prínosov digitalizácie a budovanie kamerových sytémov

Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu Výška NFP…


Plánované aktivity v rámci Environmentálneho fondu na rok 2025

Obce a oprávnené subjekty sa môžu pripravovať na podávanie žiadostí, ktoré je plánované počas kalendárneho roka 2024. Zoznam-cinnosti_2025_final…


Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK

Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK    Úroveň spolufinancovania – 92% dotácia, 8% spolufinancovanie zo strany prijímateľa  …


Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Ciele výzvy: Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov; Podpora energie z obnoviteľných zdrojov. Oprávnení…


Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Oprávnenými žiadateľmi sú: · obec, mesto2, združenie obcí, · vyšší územný celok, · rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je…


Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie: 8– Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia…


Triedený zber komunálnych odpadov

Operačný program :    Slovensko 2021 - 2027    Dátum vyhlásenia výzvy : 29.01.2024 Dátum uzavretia výzvy : 31.05.2024 Indikatívna výška finančných…