Naša história

Spoločnosť MP Profit PB, s.r.o. je hlavným nositeľom činností skupiny MP Profit, ktorá pozostáva najmä zo spoločností MP Profit PB, s.r.o, MP Profit, s.r.o. a MP Profit Advertising SRL. Skupina MP Profit začala svoju činnosť v roku 2007 spolu so štartom Programového obdobia 2007 – 2013 a začala sa aktívne podieľať na čerpaní prostriedkov z fondov EU už v rámci tohto prvého riadneho programového obdobia. Od počiatku sa spoločnosť špecializovala vo svojej činnosti na aktivity súvisiace so spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a ich implementáciou až po úplné vyúčtovanie a ukončenie projektu. S prípravou projektov na čerpanie fondov EU úzko súvisí aj príprava a realizácie procesov verejného obstarávania, kde sme dosiahli v posledných dvoch rokoch až na vrchol v počte úspešne zrealizovaných verejných obstarávaní.

Činnosť skupiny MP Profit sa však neskončila len pri úspechoch minulých rokov. V súčasnosti sa dlhodobo venuje problematike čerpania nielen európskych fondov, ale aj iných štátnych a verejných zdrojov, vrátane realizácie verejného obstarávania. Od konkurencie sa líšime hlavne tým, že nečakáme len na aktuálne výzvy, ale pomáhame našim klientom pripravovať sa na plánované výzvy a dotačné schémy na báze dlhodobej spolupráce. Naša proaktívna strategická príprava a rozsiahle znalosti o plánovaných iniciatívach umožňujú klientom byť vždy o krok vpred a maximalizovať ich potenciál pre úspešné získanie finančných prostriedkov.

investícia

Vízia a misia našej spoločnosti

Víziou našej spoločnosti je stať sa exkluzívnym poradcom pre investičné projekty so zameraním na získanie eurofondov, ale tiež hľadať neštandardné možnosti financovania pre súkromný sektor alebo samosprávy.
Našou misiou je realizovať zmyslupné projekty s vysokou pridanou hodnotou, ktorými sa budeme môcť pochváliť my, náš klient ale aj Slovensko, ktoré prostriedky z EU manažuje.
symbol MP Profit PB
Chceme prinášať prostriedky na inovácie, podporu výskumu a vývoja ale taktiež pre obnovu a rozvoj našich obcí a miest.
Tam kde nie je možné čerpať eurofondy pomáhame hľadať alternatívne spôsoby financovania, najmä cez úspory energie formou garantovaných energetických služieb (GES), ktoré prinášajú súkromný kapitál do samosprávy a štátnej správy so zameraním na zvýšenie energetickej efektivity a zníženie spotreby energie, pričom investícia sa spláca cestou úspor.

Čísla hovoria za nás

Naša činnosť sa vyznačuje dlhodobou stabilitou, vysokou mierou profesionality a komplexne pripraveným tímom odborníkov z oblasti práva, ekonómie, stavebníctva a logistiky. Preto je naša spoločnosť stabilným partnerom mnohých významných súkromných spoločností, miest a obcí a tiež vysokých škôl a výskumných ústavov.

0

rokov na trhu

0

spokojných klientov

0

úspešných projektov

0

hodnota realizácií

Prečo robíme to, čo robíme


Poznáme problematiku investičných projektov so zameraním na získanie eurofondov a vieme sa orientovať v jazyku výziev a projektov


Hľadáme najlepšiu cestu a nikdy sa nevzdávame kým nevyčerpáme všetky dostupné možnosti


Veríme, že čerpanie prostriedkov z EU fondov je prínosom pre všetkých zodpovedných prijímateľov


Vieme, že verejnoprospešné projekty pre mestá a obce sú zárukou krajších škôl, rozšírených škôlok, zateplených budov, dobudovaných kanalizácií a zrekonštruovaných miestnych komunikácií


Máme chuť pracovať pre našich klientov tak, aby sme dosiahli spoločný cieľ a zároveň budeme budovať dlhodobé obchodné vzťahy založené na dôvere a dobre odvedenej práci


Chceme byť odbornou oporou nielen pre klientov ale ja pre riadiace orgány pri príprave programov

Sme tím profesionálov

Vysokú mieru profesionality, jedinečné zručnosti a hlboké vedomosti v spojitosti s niekoľkoročnou praxou vyústili do získania certifikátov v oblasti Poradenskej činnosti, spracovania a riadenia projektov pre štrukturálne nástroje EU, Verejné obstarávanie,či Inžiniersku činnosť.

Našou misiou je nájsť žiadateľom vhodné schémy financovania, pripraviť im všetky podklady, získať finančné prostriedky a zrealizovať investičný zámer v plánovanom rozsahu tak, aby bol zásadným prínosom nielen pre našich obchodných partnerov ale aj pre región resp. v niektorých prípadoch pre celú SR.