ukončené

Výzva z Plánu obnovy – Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl , 08I01-20-V04

Dátum uzavretia výzvy: 31.12.2024 – ale v prípade záujmu, bude výzva uzavretá po vyčerpaní alokácie, preto je nutné začať s prípravou čím skôr!…


Výzva – PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl

Dátum uzavretia výzvy: 16.10.2023, 16.1.2024 a každý tretí mesiac Výška prostriedkov vo výzve: 50 000 000€ Výška príspevku (dotácie): max 92% Spôsob…


Výzva č.66/PRV/2023 - 7.2 – Vodovody, kanalizácie a ČOV + miestne komunikácie

Dátum vyhlásenia výzvy: 9.5.2023 Dátum uzavretia výzvy: 31.8.2023 Výška prostriedkov vo výzve: 40 000 000€ Výška príspevku (dotácie): max 100%…


Výzva PRV SR 2014 - 2020 _lesné nádrže Dotácia 100% oprávnených výdavkov

VÝZVA č. 44/PRV/2019 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP z PRV SR 2014 -2020 Podopatrenie: 8.3: Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými…


ENVIROFOND - vodovody a kanalizácie

VEREJNÉ VODOVODY a KANALIZÁCIE   Termín predkladania žiadostí: 23.12.2019 Oprávnené obdobie – termín realizácie: 01.01.2020 – 31.10.2022 VEREJNÉ…


Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Termín predkladania žiadostí: 1. Kolo – 02.12.2019 2. Kolo – 31.01.2020 3. Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho kalendárneho mesiaca…


Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Dátum vyhlásenia: 20. 12. 2018 Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi…


PRV - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností - aktivity nad 36 mesiacov

Podporované oblasti: Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií;…


Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá

Podporované oblasti: Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie Stratégie…