ukončené

Výzva PRV SR 2014 - 2020 _lesné nádrže Dotácia 100% oprávnených výdavkov

VÝZVA č. 44/PRV/2019 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP z PRV SR 2014 -2020 Podopatrenie: 8.3: Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými…


ENVIROFOND - vodovody a kanalizácie

VEREJNÉ VODOVODY a KANALIZÁCIE   Termín predkladania žiadostí: 23.12.2019 Oprávnené obdobie – termín realizácie: 01.01.2020 – 31.10.2022 VEREJNÉ…


Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Termín predkladania žiadostí: 1. Kolo – 02.12.2019 2. Kolo – 31.01.2020 3. Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho kalendárneho mesiaca…


Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Dátum vyhlásenia: 20. 12. 2018 Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi…


PRV - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností - aktivity nad 36 mesiacov

Podporované oblasti: Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií;…


Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá

Podporované oblasti: Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie Stratégie…