Eurofondy pre verejné inštitúcie

Sme dlhodobý partner samosprávy v oblasti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Naša spoločnosť sa orientuje v tejto oblasti na široký diapazón subjektov od krajských miest po obce do 1000 obyvateľov.

Eurofondy pre verejné inštitúcie

Mestá a obce
nad 1000 obyvateľov

Pre mestá a väčšie obce nad 1 000 obyvateľov sa orientujeme najmä na čerpania štrukturálnych fonov z opečarných programov Životné prostredie a Integrovaný regionálny operačný program.

Naši klienti získali nenávratné finančné príspevky na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, budovanie kanalizácií ČOV a vodovodov, ale tiež cyklotrasy alebo zberné dvory.

Mestá a obce
do 1000 obyvateľov

Obce do 1000 obyvateľov sú najčastejšie žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka, v rámci ktorého sme v období 2014 – 2020 doposiaľ pripravili a zrealizovali viac ako 100 úspešných projektov.

Menšie obce bez väčšieho aparátu oceňujú najmä komplexnosť našich služieb, kedy sme pripravení poskytnúť poradenstvo na mieru pre subjekty, takmer bez odborného personálu v rámci malých obecných úradov.

Orgány štátnej správy

Spoločnosť MP Profit PB, s.r.o. sa však nevenuje len obciam, v oblasti verejných subjektov sú našimi klientami aj orgány štátnej správy – Vojenský historický ústav, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny ale tiež university, vodárenské spoločnosti a správcovia vodných tokov.

Orientujeme sa nielen na prípravu žiadostí, ale najmä na manažment projektov.

V rámci štrukturálnych fondov sa orientujeme nielen na prípravu žiadostí ale najmä na manažment projektov – riadenie procesov pri realizácií schválených projektov. V tejto oblasti patrí naša spoločnosť medzi špičku na trhu a stávame sa zmluvným partnermi aj pri projektoch, ktoré si samosprávy sami pripravili, resp. nevedeli riešiť manažment projektov do úspešného vyúčtovania.

Máme bohaté skúsenosti s komunikáciou s riadiacimi orgánmi a sme veľmi úspešní pri realizácií aj náročných projektov, kde je potrebné riešiť zásadné zmeny investičných zámerov.

Významnou zložkou našej činnosti sú aj projekty zo štátnych fondov, najmä environmentálny fond.

Štátne dotácie na podporu rekonštrukcie hasičských zbrojníc, ale tiež dotácie Ministerstva školstva SR na telocvične a športoviská.

Aj v tejto oblasti poskytujeme ucelené poradenstvo, kedy nájdeme pre klienta vhodný zdroj financovania a následne sprevádzame našich partnerov celým procesom až do úplného úspešného ukončenia projektov.

Čísla hovoria za nás

Naša činnosť sa vyznačuje dlhodobou stabilitou, vysokou mierou profesionality a komplexne pripraveným tímom odborníkov z oblasti práva, ekonómie, stavebníctva a logistiky. Preto je naša spoločnosť stabilným partnerom mnohých významných súkromných spoločností, miest a obcí a tiež vysokých škôl a výskumných ústavov.

0

rokov na trhu

0

spokojných klientov

0

úspešných projektov

0

hodnota realizácií

Naša spoločnosť sa hrdí najmä nulovými korekciami zo strany riadiacich orgánov, ktoré by súviseli so zlým manažmentom pri realizácií projektov.

Kontakt