Zateplenie objektu – administratívne a výrobné priestory spoločnosti, CH – PRINT, a.s.

Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Výška oprávnených výdavkov: 115 655,30 €.

Výška nenávratného finančného príspevku: 98 307,00 €

Prijímateľ: CH – PRINT, a.s.

Predmetom projektu bolo komplexné zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou

hrúbky 15 cm. Zateplenie podstrešného priestoru v administratívnej časti fúkanou izoláciou

hrúbky 20 cm.  Plochá  strecha  bola zateplená  pásmi  minerálnej  vlny  hrúbky 20cm 

umiestnenými v podhľade. Taktiež boli vymenené svetlíky, hydraulicky vyregulované

vykurovanie, vymenené svietidlá za moderné LED. Stavba  sa  nachádza  na  pozemkoch 

parcelné  čísla  1167/14,  1167/15  a 1167/16

v katastrálnom  území  obce  Stará  Turá,  v priemyselnom  areály  a  je  vo  vlastníctve

stavebníka.

 

Akciová spoločnosť CH-PRINT a.s. bola založená 1.1.1998 akciovou spoločnosťou

CHIRANA-PREMA a.s. ako jedna z jej dcérskych spoločností. Spoločnosť CH-PRINT

a.s. sa zaoberá výrobou jednostranných, dvojstranných a viacvrstvových dosiek plošných

spojov s najrôznejšími povrchovými úpravami, sieťotlačou, vykreslovaním filmov a

komplexnou prípravou dát pre tieto činnosti. V rokoch 1992 a 1993 prešla celá prevádzka

výroby komplexnou modernizáciou pričom boli zrekonštruované výrobné priestory a

obnovená časť technologických zariadení vrátane nákupu novej plnoautomatizovanej

galvanickej linky. V nej bol v roku 1993 nasadený technologický proces priameho prekovenia

otvorov bez použitia chemickej medi. Spoločnosť nasadila tento proces ako jedna z prvých v

Európe, čím dosiahla vysokú kvalitu prekovenia otvorov. CH-PRINT a.s. vyrába DPS na báze

základných materiálov ako sú FR3, CEM1 a FR4 jednostranné a dvojstranné s prekovenými

otvormi v štandartnom aj špecifickom vyhotovení v zmysle požiadaviek odberateľa.

Hlavnými dodávateľmi základných materiálov sú firmy LAMITEC CZECH, s.r.o. Semtín v

ČR, kórejská spoločnosť DOOSAN a ISOLA v SRN. Spoločnosť je aj držiteľom certifikátu

ISO 9001 (Systém manažmentu kvality).

 

Hlavnými prínosmi projektu je:

 

– zníženie energetickej náročnosti administratívno-výrobných priestorov spoločnosti,

– úspora finančných prostriedkov.

Realizácia aktivít predloženého projektu predstavuje ideálny súbor opatrení na zníženie

energetickej náročnosti, a tým aj zníženie prevádzkových nákladov na

budovu a prináša prijímateľovi zásadný ekonomický a ekologický prínos. Tieto prínosy by

nebolo možné dosiahnuť bez realizácie projektu.