PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

 

Cieľ výzvy :

Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách a stredných školách. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov škôl. Výzva nie je určená pre žiadateľov, ktorí potrebujú riešiť rozširovanie kapacít a energetickú efektívnosť budov základných škôl ako samostatnú aktivitu.

 

Oprávnenými žiadateľmi sú: 

 

 • obec, mesto
 •  samosprávny kraj 
 •  mimovládna / nezisková organizácia (n.o., združenie, cirkev a náboženská spoločnosť) 
 •  regionálny úrad školskej správy

 

Oprávnenými žiadateľmi sú základné a stredné školy zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení. 

 

Dátum uzavretia výzvy : do vyčerpania

Výška príspevku ( dotácie ): max. 92 %

Spôsob financovania: zálohová platba, predfinancovanie, priebežná platba

Výzva ponúka nasledovné typy aktivít:

 1. podpora desegregácie výchovy a vzdelávania
 2. debarierizácia škôl a školských zariadení
 3. materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
 4.  budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších
 5. výstavba a rekonštrukcia školských športovísk

 

Oprávnené výdavky:

 

 1. rekonštrukcia a modernizácia budov
 2. prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vrátane debarierizácie
 3. výstavba a stavebno-technické úpravy školských jedální, výdajných školských jedální, školských klubov, telocviční, športovísk so zázemím, areálu školy, športových zariadení
 4. stavebno-technické úpravy súvisiace s vytvorením priestorov pre potreby učební a knižníc 
 5. rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov (obvodový a strešný plášť, výmena zdrojov tepla, atď..)
 6. stavebný dozor
 7. prípravná a projektová dokumentácia
 8. interiérové a exteriérové  vybavenie 
 9. nákup výpočtovej techniky
 10. paušálna sadzba 7% na nepriame výdavky – výdavky na naše služby sú oprávnené

 

V prípade akýchkoľvek stavebných investícií je nevyhnutné dodržať princíp výrazne nenarušiť a teda ak chceme robiť stavebnú investíciu je požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 30 %