Výzvy

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

OPATRENIE: 2.5.1 Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, oblasť intervencie 065…


Zvýšenie kapacít materských škôl

Minimálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: neuplatňuje sa Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 17 388 EUR¹na jednu…


Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

  Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti Cieľ výzvy:  Rozšíriť…