Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu

Výška NFP – 92%

Oprávnení žiadatelia: Obce a VÚC

Projekt musí byť vopred schválený v rámci UMR/ resp. IUI

Opatrenia:

Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

IoT, dáta a platformy – Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, informačných systémov (v nadväznosti na inteligentné riadenie a podpory budovania miest a regiónov) a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu) cez

dátové platformy, GIS a/alebo, IoT riešenia a využitie údajov a/alebo analytických výstupov z nich priamo na rozhodovanie, plánovanie a/alebo riadenie pre inteligentné riešenia v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov a fungovania 

spoločnosti a hospodárstva v obciach a mestách napr. v téme bezpečnosť, energetika, doprava, environment a pod.; 

sprístupnenie údajov na analytické účely; 

automatizovaná tvorba, spracovanie a zverejňovanie otvorených údajov a analytických výstupov; 

využitie a integrácia získaných údajov v rámci existujúcich/zavedených dátových platforiem, informačných systémov, zavedenie inovatívnych služieb, smart riešení, analytických nástrojov a aplikácií pre zvyšovanie kvality života, ekologickosti, bezpečnosti, odolnosti a udržateľnosti obcí, miest, ich systémového udržateľného fungovania a podpora budovania a rozširovania inteligentných systémov riadenia, monitorovania, prediktívnej údržby a prevencie

 

Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov

 

– prevencia kriminality (kamerové systémy, inštalácia nových svetelných bodov verejného osvetlenia, ich rekonštrukcia v rizikových lokalitách ako súčasť integrovaného projektu, posilnenie pomáhajúcich profesií, adresná podpora aktivít zameraných na primárnu prevenciu, osveta a scitlivovanie bezpečnostných zložiek);

– zabezpečenie promptného prístupu k poradenstvu a pomoci pre obete trestných činov; – terénna a dobrovoľnícka práca s rizikovými skupinami; – analyticko-strategické činnosti, tvorba, implementácia, hodnotenie a monitorovanie strategických dokumentov v oblasti bezpečnosti a predchádzania vzniku, prehlbovania sociálno-patologických javov; – zvyšovanie schopnosti územnej samosprávy predchádzať ďalšej polarizácii a nárastu extrémizmu a reagovať na prejavujúce sa nebezpečné sociálno-patologické javy.