Cieľom jednotlivých oblastí podpory je: 

 • PITNÁ VODA, KANALIZÁCIE – Zvýšenie počtu obyvateľov obcí z ARK2019, predovšetkým obyvateľov v osídleniach MRK, ktorí budú pripojení na verejnú úpravu odpadovej vody a na verejné zásobovanie pitnou vodou. 
 • NAKLADANIE S ODPADMI – Efektívnejšie riešenie manažmentu odpadov v obciach z ARK2019, predovšetkým v osídleniach MRK. 
 • MIESTNE KOMUNIKÁCIE – Zlepšenie bezpečnosti a prístupu k občianskej vybavenosti a bývaniu pre obyvateľov obcí z ARK2019, predovšetkým pre obyvateľov v osídleniach MRK. 
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – Zvýšenie počtu pripravených projektov za účelom ich realizácie v oblasti zlepšenia prístupu k základnej technickej infraštruktúre, občianskej vybavenosti a bývaniu pre obyvateľov obcí z ARK2019, predovšetkým pre obyvateľov v osídleniach MRK. 

Uzávierka hodnotiacich kôl výzvy: 

 • Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 12. 8. 2024. 
 • Uzávierka 2. hodnotiaceho kola je 12. 9. 2024. 

Financovanie: 100% 

Oprávnení žiadatelia: 

Oprávneným žiadateľom/partnerom sú obce s prítomnosťou MRK, ktoré 

 • sú uvedené v atlase rómskych komunít; 
 • nemajú v čase podania ŽoNFP uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu s prijímateľom Národného projektu Rozvojové tímy (resp. jeho ďalšími fázami). 

Povinné náležitosti projektu: 

 • Bezbariérovosť;
 • Dodržiavanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“;
 • Uplatnenie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní;
 • Súlad projektu s princípmi 3D;

Oprávnené výdavky: 

 • Projektová dokumentácia; Hydrogeologický prieskum; Stavebný dozor;
 • Manažment projektu (externý, interný);
 • Rezerva na nepredvídané výdavky;
 • Nákup stavieb a pozemkov;
 • Dopravné prostriedky;
 • Samostatne hnuteľné vecí súbor hnuteľných vecí;

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

Oblasť PITNÁ VODA A KANALIZÁCIE 

Plánovanie potrebných investícií do odvetvia vodohospodárstva a odpadových vôd musí byť v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027. V rámci Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 sú stanovené ciele rozvoja verejných kanalizácií do roku 2027, ako aj priority výstavby verejných vodovodov. 

Typ akcie: Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách s prítomnosťou MRK nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ:

 • 2.5.1.1 Budovanie stokovej siete a ČOV v aglomeráciách nad 2 000 EO;
 • 2.5.1.2 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2 000 EO.

Typ akcie: Výstavba stokovej siete a ČOV so zameraním prioritne na aglomerácie do 2 000 EO v obciach s prítomnosťou MRK:

 • 2.5.3.1 Budovanie stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch;
 • 2.5.3.2 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch; 

Typ akcie: Výstavba verejných vodovodov v obciach s prítomnosťou MRK nad 2 000 obyvateľov a v obciach do 2 000 obyvateľov mimo dobiehajúcich regiónov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami: 

 • 2.5.4.1 Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v obciach nad 2 000 obyvateľov; 
 • 2.5.4.2 Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v obciach do 2 000 obyvateľov mimo dobiehajúcich regiónov;

Typ akcie: Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami v obciach s prítomnosťou MRK do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch:

 • 2.5.5.1 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v obciach do 2 000 obyvateľov v dobiehajúcich regiónoch;
 • 2.5.5.2 Budovanie stokových sietí a ČOV v obciach do 2 000 obyvateľov v dobiehajúcich regiónoch;
 • 2.5.5.3 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 obyvateľov v dobiehajúcich regiónoch;

Typ akcie: Prístup k pitnej vode a podpora výstavby stokovej siete pre obce mimo projektu rozvojových tímov: 

 • 4.3.1 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode;
 • 4.3.2 Budovanie stokových sietí a ČOV;
 • 4.3.3 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami;

Oblasť NAKLADANIE S ODPADMI 

V oblasti odpadového hospodárstva je strategickým dokumentom Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025, kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele v oblasti predchádzania vzniku odpadov sú stanovené v programovom dokumente Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Typ akcie: Podpora obcí s prítomnosťou MRK (V rámci opatrenia sa predpokladá aj odstraňovanie nepriaznivých vplyvov na ŽP spôsobených nakladaním s odpadmi v blízkosti osídlení MRK): 

 • 2.6.2.1 Budovanie zberných dvorov najmä na triedený zber odpadu; 
 • 2.6.2.2 Odstraňovanie nepriaznivých vplyvov na ŽP spôsobených nakladaním s odpadmi;
 • 2.6.2.3 Budovanie stojísk najmä na triedený zber odpadu;

Oblasť MIESTNE KOMUNIKÁCIE 

Typ akcie: Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií v obciach s prítomnosťou MRK:

 • 3.2.4.1 Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií 

Oblasť PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

Typ akcie: Prístup k pitnej vode a podpora výstavby stokovej siete pre obce mimo projektu rozvojových tímov: 

 • 4.3.4 Prípravná a projektová dokumentácia stavby – pitná voda, kanalizácie 

Typ akcie: Rekonštrukcia a výstavba vyhovujúcich foriem bývania pre sociálne odkázané skupiny obyvateľstva s dôrazom na MRK:

 • 4.3.5 Prípravná a projektová dokumentácia stavby – sociálne nájomné bývanie