VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2022

 

Číslo výzvy:  73/PRV/2024 – Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Dátum uzavretia výzvy: 30. 8. 2024

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 2 000 000,00 EUR

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v    tejto výzve.

Termín ukončenia projektu: 30.10.2025

Príjemcami pomoci sú právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

  1. a) súkromných vlastníkov a ich združení;
  2. b) obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);
  3. c) cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
  4. d) štátu.

Pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokoch sú príjemcami pomoci iba správcovia drobných vodných tokov resp. právnické osoby, majúce k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa uvedení v písm. a) až d) vyššie.

Rozsah oprávnených činností:

zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;

budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch;

budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených prehrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby boli schválené len dostatočne kvalitné projekty je 50 bodov.