Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK

 

 Úroveň spolufinancovania – 92% dotácia, 8% spolufinancovanie zo strany prijímateľa

 

Oprávnení žiadatelia:

 

 1. a) mestá a obce, ktoré prevádzkujú dráhovú MHD alebo kde MHD zabezpečujú dopravné podniky so 100 % účasťou mesta (napr. Košice, Prešov, Žilina a Banská Bystrica),
 2. b) mestá a obce s vlastníckym alebo obdobným majetkoprávnym vzťahom k infraštruktúre VOD (pozn. nájomná zmluva, vecné bremeno),
 3. c) VÚC, mestá a obce, ktoré zabezpečujú dopravu na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ZoDSVZ) s dopravnou spoločnosťou podľa písm. d),
 4. d) obchodné spoločnosti – dopravcovia vykonávajúci pravidelnú autobusovú dopravu pre obce, mestá a VÚC na základe ZoDSVZ,
 5. e) Železnice Slovenskej republiky,
 6. f) organizátori dopravy, organizácie zriadené samosprávnym krajom a/alebo mestom za účelom tvorby a/alebo prevádzky integrovaného dopravného systému (pozn. vzťahuje sa na subjekty vo vlastníctve objednávateľov dopravy).

 

Žiadateľ/partner uvedený vo formulári ŽoNFP musí byť zhodný so žiadateľom/partnerom uvedeným v projektovom zámere IÚI schválenom príslušnou Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR. 

 

Oprávnené activity:

 

V rámci opatrenia 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy akcií: 

 1. výstavba a modernizácia tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie; 
 2. obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry); 
 3. výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD); 
 4. vybudovanie a modernizácia technickej základne na správu vozidiel MHD; 
 5. zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov; 
 6. predinvestičná a projektová príprava. 

 

V prípade stavebných investícií je potrebné okrem vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov aj:

 

 1. Právoplatné stavebné povolenie alebo iné povolenie na realizáciu stavby a 
 2. Projektová dokumentácia stavby vrátane výkazu výmer

 

Zároveň sú pre žiadateľa oprávnené aj podporné aktivity projektu (riadenie projektu, informovanie a publicita).