VÝZVA č. 44/PRV/2019 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP z PRV SR 2014 -2020

Podopatrenie: 8.3:

Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Dátum uzavretia výzvy: 31.03.2020

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 200 000,00 EUR

 

Dotácia: 100% oprávnených výdavkov

Príjemcami pomoci sú právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 1. a) súkromných vlastníkov a ich združení;
 2. b) obcí a ich združení obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);
 3. c) cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný,

pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

 1. d) štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.);
 2. e) pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokoch iba správcovia drobných vodných tokov resp. právnické osoby, majúce k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa uvedení v písm. a) až d) vyššie.

 

Oprávnené projekty sú zamerané na investície na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, projekty v nasledovných oblastiach:

 

 1. a) zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 o lesoch (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
 2. b) budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 o lesoch;
 3. c) budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

 

Princípy uplatnenia hodnotiacich kritérií:

P. č. Kritérium Body Poznámka
1.

Projekt sa realizuje v katastrálnom území obce, v ktorej v rokoch 1997 – 2017

a) nebol vyhlásený minimálne II. stupeň povodňovej aktivity,

b) bol raz vyhlásený minimálne II. stupeň povodňovej aktivity,

c) bol viackrát vyhlásený minimálne II. stupeň povodňovej aktivity.

 

25

 

30

 

35

Údaje overiteľné na webe: http://www.minzp.sk/oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/predbezne-hodnotenie-povodnoveho-rizika-2018.html, adresár (názov vodného toku), dokument phpr-(názov vodného toku)-prílohy.pdf, Príloha II zoznam vodných tokov/úsekov a obcí v ktorých bol v období rokov 1997- 2017 aspoň raz vyhlásený III. Stupeň povodňovej aktivity
2. Projekt z hľadiska aktivít ktoré zahŕňa:

a) je zameraný na úpravy bystrín resp. na zahrádzanie a úpravu bystrín,

b) je zameraný len na budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných hrádzok,

c) je zameraný na budovanie technických diel v lese na ochranu pred povodňami resp. pre akumuláciu vody,

d) je zameraný na rekonštrukciu technických diel v lese na ochranu pred povodňami, resp. pre akumuláciu vody

 

15

 

18

 

 

22

 

 

25

Predmetom podpory nie je realizácia opatrení v intravilánoch obcí.

V prípade kombinácie investícií sa pridelia body pomerne podľa % sumy pripadajúcej na investíciu podľa a) – d)

Max. počet bodov je 25

3. Žiadateľ hospodári v certifikovaných lesoch 10 Minimálne 50 % výmery lesa v povodí vodného toku, na ktorom sa realizuje projekt, je certifikovaných. Ak nedosahuje 50%, projekt nezíska žiadne body za toto kritérium.
4. Katastrálne územie, v ktorom sa projekt realizuje

 

– sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti

– sa nenachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti

 

 

 

 

 

 

20

15

§2 ods. 2 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade uplatnenia si vyššej bodovej sadzby, potvrdenie vydá územne príslušný orgán ochrany prírody alebo poskytovateľ skontroluje list vlastníctva, ak je vykonaný zápis v katastri nehnuteľností podľa §7 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2018 Z. z. V prípade realizácie časti projektu súčasne v chránenej vodohospodárskej oblasti a mimo nej budú body pridelené podľa váhy výšky (sumy) investície vo vodohospodárskej oblasti a mimo nej.
5. Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne hodnotenie

a) súlad projektu so strategickými dokumentmi lesného hospodárstva

b) ekologické, technické a sociálne prínosy

c) vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu

d) ekologické aspekty riešenia projektu, použitie životnému prostrediu šetrných technológii a metód riešenia

e) administratívna, odborná a technická kapacita

Max. 10 Spolu max. počet bodov je 10

Podmienky na získanie nenávratného finančného príspevku:

 • Výpis z príslušného registra (evidencia SHR, Výpis z registra pozemkových spoločenstiev……..)
 • Potvrdenie územne príslušného Pozemkového a lesného odboru, že lesné pozemky obhospodaruje (§ 4 ods.1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch) v súlade s programom starostlivosti o lesy s uvedením výmery obhospodarovaných lesných pozemkov (originál alebo úradne overenú fotokópiu);
 • Doklad preukazujúci vlastnícky, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu alebo doklad k pozemkom na ktorých je plánovaná investícia, pretrvávajúci najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP – nájomná zmluvy, správcovská zmluva a pod.
 • Doklady preukazujúce právny vzťah k správe drobných vodných tokov
 • Vyjadrenie miestne príslušného Pozemkového a lesného odboru na okresnom úrade k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o lesy
 • Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny
 • Vyjadrenie Odboru starostlivosti o životné prostredie, či projekt podlieha zisťovaciemu konaniu alebo podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (originál alebo úradne overená fotokópia), Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu predkladá rozhodnutie najneskôr do termínu určenom v rozhodnutí o schválení ŽoNFP, avšak najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP
 • Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia) vo formáte IBAN.
 • Projektová dokumentácia s rozpočtom (originál alebo úradne overená fotokópia).
 • Ohlásenie stavebnému úradu / Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) – v prípade schválenia ŽoNFP predkladá najneskôr do termínu určenom v rozhodnutí o schválení ŽoNFP, avšak najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

 

 

úplné znenie výzvy nájdete TU

Kontaktujte nás pre viac informácií