• Dátum vyhlásenia výzvy: 9.5.2023
  • Dátum uzavretia výzvy: 31.8.2023
  • Výška prostriedkov vo výzve: 40 000 000€
  • Výška príspevku (dotácie): max 100%
  • Spôsob financovania: zálohová platba, refundácia

 

Oprávneným žiadateľom sú všetky obce mimo Bratislavského kraja:

  1. Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)

  2. Pri investíciách do kanalizácií a ČOV – obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1  000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO alebo pod 2 000  EO – zoznam

  3. Združenia obcí s právnou subjektivitou. V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov (vrátane). V rámci združenia obcí musí byť projekt realizovaný minimálne v dvoch obciach.

 

Oprávnené výdavky:

Oprávnenými sú aj výdavky obce na projektovú dokumentáciu a stavebný dozor.

Aktivita Zameranie

Min. a max. výška OV na jeden projekt (v EUR)

Min. a max. výška OV na jeden projekt združenia obcí (v EUR)

1.

Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu2 vodovodov

Min.: 10 000

Max.: 500 000

Min.: 10 000

Max.: 1 000 000

2.

Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu4 kanalizácií

Min.: 10 000

Max.: 500 000

Min.: 10 000

Max.: 1 000 000

3.

Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu6 čističiek odpadových vôd (ČOV)

Min.: 10 000

Max.: 500 000

Min.: 10 000

Max.: 1 000 000

4.

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

V maximálne výške 20 % oprávnených nákladov na projekt

5.

Kombinácia aktivít 1 až 3. Za kombináciu sa považuje situácia keď 1 ŽoNFP obsahuje minimálne 2 aktivity. 1 ŽoNFP môže obsahovať aj všetky 3 aktivity.

Min.: 10 000

Max.: 750 000

Min.: 10 000

Max.: 1 500 000

 

Kontaktujte nás pre viac informácií