Projekt bol úspešne zrealizovaný, skontrolovaný zo strany PPA, miestne komunikácie slúžia všetkým obyvateľom dedinky Podskalie a priniesli zásadné zlepšenie kvality života v obci.

Predmet projektu:

 

Trasa „A“ – Pri obecnom úrade

Miestna komunikácia sa nachádza v centre obce Podskalie. Sprístupňuje rodinné domy, obecný úrad, miestny obchod cintorín a kostol. Svojou polohou vytvára centrum obce, kde sa stretávajú miestny obyvatelia. Kryt vozovky od začiatku úseku je živičný až po staničenie 0, 090 00 (po kostol). Od tohto staničenia po koniec trasy je vozovka s krytom – makadam striekaný. Kryt je značne poškodený.

 

Sadové úpravy

Na trase „A“ sa navrhujú sadové úpravy s možnosťou oddychy pri relaxácii v uvedenej lokalite. Vzhľadom na nový asfaltový kryt sa predpokladá, komunikáciu budú využívať cyklisti, prípadne turisti a obyvatelia obce.

Záujmové územie predstavuje výsadbu zelene po ľavej strane vozovky vo výmere 130,0m 2 .

Súčasťou zelene budú vysadené tuje v počte 45 ks, osadenie oceľovej lavičky – 2 ks, jeden smetný kôš zinkovaný a 1 kus informačná tabula.

Výsadbu zelene a tují realizovať v období zrážok počas roka – jar a jeseň. Nevyhnutnou podmienkou pri výsadbe je okamžitá a opakovaná zálievka.

 

Trasa „B“ – Močidlá

Začiatok trasy je na jestvujúcej miestnej komunikácii pri priečnom odvodnení. Trasa je vedená v pôvodnej trase. Od jestvujúceho priepustu navrhujeme nový odvodňovací rigol v dĺžke 60,00m. Rigol sa prehĺbi, osadia sa odvodňovacie žľaby a upraví terén. Šírka vozovky bude 3,00m, dĺžka 131,53m. Celková plocha 543,38m2 .

Na vozovke navrhujeme zrealizovať nasledovné práce:

– odstránenie nánosov krajníc vozovky

– vyspravenie podkladnej vrstvy zo štrkodrvy fr. 0-32

– vyspravenie výtlkov

– priečne odvodnenie

– povrchový rigol

– položenie emulzného a infiltračného spojovacieho postreku

– asfaltový asfaltový betón AC11 0,I hr. 50 mm

– asfaltový betón hrubozrnný AC 16L I hr. 60 mm

Odstránenie nánosov

Na krajniciach vozovky je nános bahna a hliny, ktorá sa počas dažďov na splavovala na vozovku. Tieto nánosy je potrebné odstrániť.

Vyspravenie výtlkov

Výtlky navrhujeme vyspraviť živičnou úpravou

Priečne odvodnenie

Vo vozovke navrhujeme osadiť 2x priečne odvodnenie z odvodňovacích žľabov šírky 200mm s liatinovou mrežou s min. únosnosťou 40t. Vozovka bude odvodnená priečnym sklonom do jestvujúcej priekopy. Celková dĺžka odvodnenia je 9,00m.

Otvorený povrchový rigol

Povrchový rigol je zanesený bahnom a znečistený. Navrhujeme rigol prehĺbiť v dĺžke 60,00m. Položia sa žľabovky do bet. lôžka, bude napojený na jestvujúci priepust.