• Dátum uzavretia výzvy: 31.12.2024 – ale v prípade záujmu, bude výzva uzavretá po vyčerpaní alokácie, preto je nutné začať s prípravou čím skôr!
 • Výška prostriedkov vo výzve: 53 000 000€ s DPH
 • Výška príspevku (dotácie): 100%
 • Maximálna výška príspevku na projekt: 1 000,00 EUR s DPH na m2, max. 9 900 000,00 s DPH
 • Možnosť podať viac žiadostí

 

Aktivita:

Podpora vysokých škôl pri rekonštrukcii budov vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30%.

 

Komu je výzva určená:

 • Verejná vysoká škola

 • Štátna vysoká škola

 

Oprávnené výdavky:

Od 1.2.2020 do 31.3.2026

Pri podaní projektu musí byť ukončené verejné obstarávanie.

 • rekonštrukcia a modernizácia budov VŠ, stavebné úpravy VŠ,

 • rekonštrukcia a modernizácia stravovacieho zariadenia VŠ,

 • stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov VŠ,

 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad,

 • projektová dokumentácia

 • nákup interiérového vybavenia VŠ,

 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy

 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením

 • rezerva na nepredvídané výdavky,

 • publicita

 • výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia, materiálno-technického vybavenia.