• Dátum uzavretia výzvy: 16.10.2023, 16.1.2024 a každý tretí mesiac
 • Výška prostriedkov vo výzve: 50 000 000€
 • Výška príspevku (dotácie): max 92%
 • Spôsob financovania: zálohová platba, predfinancovanie, priebežná platba

 

Cieľ výzvy:

Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl. Výzva nie je určená pre žiadateľov, ktorí potrebujú riešiť rozširovanie kapacít a energetickú efektívnosť budov základných škôl ako samostatnú aktivitu.

 

Komu je výzva určená:

 • obec, mesto, mestská časť Košice
 • samosprávny kraj
 • mimovládna / nezisková organizácia (n.o., združenie, cirkev a náboženská spoločnosť)
 • subjekt zo súkromného sektora – právnická alebo fyzická os.
 • regionálny úrad školskej správy
 • Všetky kraje SR okrem Bratislavského

 

Výzva ponúka nasledovné typy aktivít:

 1. podpora desegregácie výchovy a vzdelávania
 2. debarierizácia škôl a školských zariadení
 3. materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
 4. budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších
 5. výstavba a rekonštrukcia školských športovísk

 

Oprávnené výdavky:

 1. rekonštrukcia a modernizácia budov
 2. prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vrátane debarierizácie
 3. výstavba a stavebno-technické úpravy školských jedální, výdajných školských jedální, školských klubov, telocviční, športovísk so zázemím, areálu ZŠ, športových zariadení
 4. stavebno-technické úpravy súvisiace s vytvorením priestorov pre potreby učební a knižníc
 5. rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov (obvodový a strešný plášť, výmena zdrojov tepla, atď..)
 6. stavebný dozor
 7. prípravná a projektová dokumentácia
 8. interiérové a exteriérové  vybavenie
 9. nákup výpočtovej techniky
 10. paušálna sadzba 7% na nepriame výdavky – výdavky na naše služby sú oprávnené

Kontaktujte nás pre viac informácií