VEREJNÉ VODOVODY a KANALIZÁCIE

 

Termín predkladania žiadostí: 23.12.2019

Oprávnené obdobie – termín realizácie: 01.01.2020 – 31.10.2022

VEREJNÉ VODOVODY

Oprávnené aktivity

  1. Budovanie systému zásobovania pitnou vodou využívajúce už existujúce vodárenské kapacity v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie percentuálnej využiteľnosti vybudovaných vodárenských zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
  2. Budovanie systému zásobovania pitnou vodou s využitím malých vodárenských zdrojov v prípade, kedy nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
  3. Rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete. Existujúci vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
  4. Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu v zmysle smernice Rady 98/83/ES z novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších zmien, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov. Existujúci vodárenský zdroj musí mať v súčasnosti výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
  5. Budovanie vodovodných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie je 217.000,00 EUR a maximálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie je 5.000.000,00 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

PODMIENKA!Žiadateľ má ukončené verejné obstarávanie dodávateľa ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie v súlade s legislatívou platnou v čase výberu dodávateľa stavby. Za ukončené verejné obstarávanie dodávateľa sa pre túto výzvu považuje prípad, keď je podpísaná zmluva o dielo.

VEREJNÉ KANALIZÁCIE

Oprávnené aktivity:

  1. Budovanie systému verejných kanalizácií (ČOV a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú ČOV, alebo ČOV nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd podľa požiadaviek stanovených v smernici Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov alebo ČOV sa nachádza v inej obci.
  2. Rekonštrukcia alebo rozšírenie čistiarní odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) so zameraním na splnenie požiadaviek stanovených v smernici Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení neskorších predpisov a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.
  3. Rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie), podmienkou poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej ČOV.
  4. Budovanie kanalizačných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

 

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie je 217.000,00 EUR a maximálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie je 5.000.000,00 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

PODMIENKA!!!!Žiadateľ má ukončené verejné obstarávanie dodávateľa ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie v súlade s legislatívou platnou v čase výberu dodávateľa stavby. Za ukončené verejné obstarávanie dodávateľa sa pre túto výzvu považuje prípad, keď je podpísaná zmluva o dielo.

aktuálna výzva v úplnom znentí tu