Termín predkladania žiadostí:
1. Kolo – 02.12.2019
2. Kolo – 31.01.2020
3. Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Oprávnení žiadatelia: subjekty územnej samosprávy

 

Investičná priorita:

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Hlavné aktivity:

. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:

  • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
  • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
    budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
  • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
  • realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj „samopnúce“),
  • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
  • výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
  • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

Podrobné informácie o výzve nájdete TU.