Predmetom projektu je realizácia opatrení za účelom zníženia energetickej náročnosti v podniku Mäspoma spol. s r.o.

Spoločnosť Mäspoma spol. s.r.o. bola založená dňa 28.2.1991. V súčasnosti má spoločnosť  231 zamestnancov. Hlavná náplň činnosti spoločnosti je výroba a spracovanie korenín, koreniacich zmesí, prírodných čriev a umelých obalov, predaj potravinárskych aditív, ingrediencií a ostatného pomocného materiálu pre potravinársky priemysel. Základom výrobno-obchodného portfólia spoločnosti sú koreniny a koreniace zmesi, ktorých výroba (mletie, drvenie, triedenie, sušenie, homogenizácia a balenie) je sústredená v najväčšej výrobnej prevádzke, v Dvoroch nad Žitavou. Tu spoločnosť plánuje umiestniť aj realizáciu nového investičného projektu, ktorého cieľom je zefektívnenie a rozšírenie výrobných procesov v spoločnosti, a to v prvom rade spustením dvoch nových inovovaných výrobných procesov, prostredníctvom ktorých bude spoločnosť Mäspoma schopná rozšíriť svoje existujúce produktové portfólio o 4 nové produktové rady výrobkov funkčných technologických zmesí a zároveň v rámci celého svojho výrobného programu dodržiavať prísne mikrobiologické požiadavky na finálny produkt (diverzifikácia výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali).

Predmetom projektu bola Rekonštrukcia plynovej kotolne s parným stredotlakovým kotlom na efektívnejšiu horúcovodnú plynovú kotolňu, vrátane rekonštrukcie rozvodov tepla pre sušenie papriky, v rámci ktorého sa zredukujú tepelné straty premenou energie použitím nového horúcovodného kotla s vyššou účinnosťou premeny, a tiež tepelné straty rozvodov tepla použitím nových rozvodov tepla s tepelnou izoláciou s lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami. V rámci opatrenia je navrhovaná zmena teplonosného média z pary na horúcu vodu s teplotným spádom 140/90°C. Zmenou teplonosného média na horúcovod, t.j. na uzavretý dvojrúrový systém s núteným obehom horúcej vody, sa eliminuje spotreba tepla používaného v súčasnom stave na ohrev napájacej vody pre výrobu pary.

Navrhované opatrenia boli navrhnuté tak, aby priniesli zlepšenie energetickej hospodárnosti pri realizácií výrobného procesu a zlepšenie tepelnej pohody pre zamestnancov spoločnosti ako aj zníženie energetickej náročnosti technológií v rámci spoločnosti.

Zároveň realizáciou projektu došlo k zásadnej úspore energií a emisií. Realizácia aktivít predstavuje ideálny súbor opatrení na zníženie energetickej náročnosti, zníženie prevádzkových nákladov, ekonomický a najmä environmentálny prínos.

Výška NFP: 231 399,77 €