Rekonštrukcia materskej školy v obci Brvnište je príkladom vhodného čerpania finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti budov a zároveň žiakom prináša zlepšenie podmienok a skrášlenie prostredia v ktorom trávia značnú časť dňa.

Predmet projektu:

Hlavným výstupom projektu je zníženie potreby tepla po obnove je 85,1 %, t.j. o 10 kWhm-2 rok .

Navrhovaná úspora je nad rámec minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Budova je zaradená v energetickej certifikácii ako ultranízkoenergetická.

Sekundárnym výstupom je n úspora elektrickej energie na osvetlenie v rozsahu 58% oproti súčasnému stavu.

Uvedené zníženie potreby tepla a elektrickej energie prinieslo úsporu finančných prostriedkov, ktoré sú prínosom pre obec a umožnili žiadateľovi dlhodobo udržiavať prínosy projektu.

Realizácia aktivít predloženého projektu predstavuje ideálny súbor opatrení na zníženie energetickej náročnosti a tým aj zníženie prevádzkových nákladov na budovu materskej školy a prináša žiadateľovi zásadný ekonomický prínos v celkovej sume 5 574,19 EUR ročne. Tento výsledok by žiadateľ bez realizácie aktivít projektu nedosiahol a z vlastných zdrojov by nebol schopný zrealizovať projekt v navrhovanom rozsahu, preto je úspešnosť projektu zásadným ekonomickým prínosom pre žiadateľa.