Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os : 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Výška oprávnených výdavkov: 489 433,90 €. 

Výška nenávratného finančného príspevku: 464 962,20 €

Prijímateľ: Mesto Považská Bystrica 

 

Predmetom projektu bolo zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie a inštalácia decentralizovaného systému núteného vetrania s rekuperáciou, výmena zdrojov osvetlenia. Cieľom navrhovanej obnovy objektu bolo zabezpečiť nižšie náklady na užívanie objektu a zlepšiť technický stav objektu, ktorého konštrukcie nespĺňajú tepelno-technické požiadavky.

Výsledkom projektu je zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy a prispieť k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2. Vedľajšie prínosy projektu sú zvýšenie tepelnej pohody a hygienického štandardu priestorov budovy k spokojnosti verejnosti (žiakov a rodičov) a zamestnancov MŠ ako aj zlepšený vzhľad renovovanej budovy. Významným prínosom bude trvalé zníženie nákladov na prevádzku budovy, pričom finančné prostriedky z prevádzkových úspor budú môcť byť použité na udržanie výstupov projektu a rozvoj ďalších verejnoprospešných aktivít mesta Považská Bystrica. 

Hlavnými prínosmi projektu sú:

  1. výrazne znížená energetická spotreba verejnej budovy na úroveň nízkoenergetickej budovy A1,
  2. environmentálne zdravé prostredie a zníženie emisií CO2,
  3. úspora nákladov na vykurovanie budovy. Usporené finančné prostriedky budú môcť byť efektívne využité na udržanie výstupov projektu a rozvoj ďalších aktivít MŠ,
  4. zlepšenie tepelnej pohody obyvateľov a návštevníkov budovy MŠ ROZKVET, predovšetkým žiakov a personálu (zníženie pocitu chladu, prievanu a ostatných nepriaznivých činiteľov spôsobujúcich nepohodu v priestoroch objektu),
  5. vyšší estetický a hygienický štandard objektu, spokojnosť občanov,
  6. trvalé zníženie rizika vzniku ďalšieho poškodenia budovy, čo by mohlo vyvolať potreby ďalšej finančne ešte náročnejšej sanácie budovy,
  7. predĺženie doby použiteľnosti budovy pre verejné účely s nižšou potrebou tepla;

Projekt zateplenia budovy MŠ ROZKVET je verejnoprospešným projektom s pozitívnym vplyvom na životné prostredie, ktorý trvalo rieši problém vysokej energetickej náročnosti verejných budov a ktorý navyše prinesie zlepšenie kvality života občanov a priblíženie sa štandardu vyspelým krajinám EÚ z hľadiska vybavenosti sídelných aglomerácií verejnou infraštruktúrou.