Prijímateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Výška NFP: 784 190,66 EUR

Realizáciou projektu bolo obstarané vybavenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19.

Prijímateľ v rámci projektu získal prístrojové vybavenie nevyhnutné na riešenie pandemickej situácie. Predmetom projektu je nákup 4 základných skupín prístrojov na účely:

1. Dezinfekcia priestorov a čistenie priestorov

2. Diagnostika a liečba ochorenia a napadnutia pľúc u pacientov na Covid – 19

3. Liečba iných ochorení pre pacientov s ochorením COVID 19

4. Hygienické vybavenie a vybavenie proti šíreniu ochorenia COVID – 19Špecifickým cieľom projektu je v súlade s výzvou Posilnenie kapacít vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.

Realizácia projektu prebiehala prakticky od prvých týždňov boja proti pandémií COVID 19, kedy Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina musela reagovať na vzniknutú situáciu.

Oprávnené výdavky:

Predmetom projektu bolo obstaranie nasledovných prístrojov, vybavenia a zariadení:

 • Prenosný ulrazvukový prístroj  Základné diagnostické vybavenie na princípe ultrazvukových vĺn. Diagnostika rozsahu poškodenia pľúc pri pacientoch s infekčnorespiračným ochorením, ako aj diagnostika gynekologická (prenatálna diagnostika , vaječníky, maternica,) chirurgická pacientov (apendix, žlčník, rektal, metastázy pečene a urologické indikácie) pacientov s iným ochorením zároveň aj  pozitívnych na infekciu Covid_19. Diagnostika resp. využitie prístroja je nevyhnutné v  novovytvorenom reprofilizovanom pavilóne pre COVID_19. Z medicínskeho hľadiska sa jedná už o liečbu pozitívnych pacientov, stanovenia rozsahu potrebnej liečby a sledovanie klinického stavu pacienta počas hospitalizácie respektíve poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • USG zariadenie Logiq E9 XDClearZákladné diagnostické vybavenie na princípe ultrazvukových vĺn. Diagnostika rozsahu poškodenia pľúc pri pacientoch s infekčnorespiračným ochorením, ako aj diagnostika gynekologická (prenatálna diagnostika , vaječníky, maternica,) chirurgická pacientov (apendix, žlčník, rektal, metastázy pečene a urologické indikácie) pacientov s iným ochorením zároveň pozitívnych na infekciu Covid_19. Diagnostika na samostatne vytvorenom reprofilizovanom infekčnom pavilóne. Z medicínskeho hľadiska sa jedná už o liečbu pozitívnych pacientov, stanovenia rozsahu potrebnej liečby a sledovanie klinického stavu pacienta počas hospitalizácie respektíve poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Plúcne ventilátoryZákladný prístroj pri liečbe ochorenia a napadnutia pľúc u pacientov na Covid_19, umelá pľúcna ventilácia pacientov s pneumóniou pre dlhodobú riadenú alebo podpornú pľúcnu ventiláciu v reprofilizovanom pavilóne na Covid _19. Z medicínskeho hľadiska sa jedná už o liečbu pozitívnych pacientov s ťažkým priebehom ochorenia na Covid_19 a zlyhaní spontánecho dýchania.
 • Laparoskopická zostava pre gynekológiu – Vybavenie operačnej sály v reprofilizovanom pavilóne Covid_19.  Zariadenie slúži na diagnostiku, a liečbu gynekologických problémov pacientky s pozitívnym testom na vírus Covid_19, poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Vybavenie operačnej sály pre pacientov s inou pridruženou chorobou alebo úrazom zároveň pozitívnych na ochorenie Covid_19 – univerzálna „červená“ operačná sála pre gynekologické operačné zákroky a komplikované pôrody . Samostatná „červená “ operačná sála s vybavením má zamedziť šíreniu vírusu v čistých “ bielych“ častiach nemocnice a prípadnej kontaminácie pacientov a personálu nedôkladnou dekontimináciou operačnej sály respektíve ochrana vybavenia a prístrojov pred agresívnou opakovanou dezinfekciou zariadení.
 • Chirurgicko-laparoskopická operačná zostavaVybavenie operačnej sály v reprofilizovanom pavilóne Covid_19.  Zariadenie slúži na diagnostiku, a liečbu chirurgických, urologických problémov pacientov s pozitívnym testom na vírus Covid_19, poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Vybavenie operačnej sály pre pacientov s inou pridruženou chorobou alebo úrazom zároveň pozitívnych na ochorenie Covid_19 – univerzálna „červená“ operačná sála s  chirurgickým disciplínami – chirurgia, urológia, úrazová chirurgia, neurochirurgia. Samostatná „červená “ operačná sála s vybavením má zamedziť šíreniu vírusu v čistých “ bielych“ častiach nemocnice a prípadnej kontaminácie pacientov a personálu nedôkladnou dekontimináciou operačnej sály respektíve ochrana vybavenia a prístrojov pred agresívnou dezinfekciou zariadení.
 • Bronchofibroskop – Zariadenie na diagnostiku a sledovanie patologických zmien v pľúcach u pacientov s diagnostikovaným Covid_19, slúži na  mini invazívne vyšetrenie bronchiálneho stromu a na odobratie bioptických vzoriek z postihnutých pľúc infekciou Covid _19. Zariadene určené na liečbu pacientov, odber vzoriek, určovanie klinického stavu a následného vhodného liečebného postupu. Kontrola zaintubovaného pacienta a kanyly v dýchacom systéme pacientov.
 • Biovak – Zariadenie slúži  na izolovanú prepravu pacientov s infekčnými ochoreniami Covid _19,  ochrana okolia pred infekčným pacientom alebo ochrana pacienta s oslabeným imunitným systémom. Ochrana priestorov a ostatných pacientov pri preprave vysoko infekčných pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo oddeleniami v závislosti na potrebe odborných vyšetrení ktoré je potrebné vykonať mimo reprofilizovaných pavilónov zdravotníckeho zariadenia napríklad CT vyšetrenie , MR a pod. Vybavenie má preventívny charakter, ochrana personálu a ostatných pacientov v zdravotníckom zariadení.
 • Pacientský monitor 4+1Základná kontinuálna diagnostika u covid pozitívne testovaných pacientov  na lôžkach OAIM a  sledovanie ich aktuálneho klinického stavu, SPO2, EKG, tlak, srdcová frekvencia.  Nevyhnutné zariadenie pri liečbe pacientov s diagnózou na Covid_19, sledovanie klinického  stavu pacienta a stanovenie následnej liečby.
 • Pacientský monitor 6+1Základná kontinuálna diagnostika pacientov na lôžkach OAIM a ich sledovanie aktuálneho klinického stavu, SPO2, EKG, tlak, srdcová frekvencia. Diagnostika pacientov na samostatne vytvorenom infekčnom reprofilizovanom pavilóne Covid_19.  Nevyhnutné zariadenie pri liečbe pacientov s diagnózou na Covid_19, sledovanie klinického  stavu pacienta a stanovenie následnej liečby.
 • Wifi monitorovací systémCentrálny monitor pre monitory vitálnych funkcií, ktoré slúžia ako základná kontinuálna diagnostika pacientov pozitívne testovaných na  lôžkach OAIM a sledovanie aktuálneho klinického stavu, SPO2, EKG, tlak, srdcová frekvencia. Vyvedenie signálov na centrálny monitorovací systém z dôvodu minimalizácie potrebného personálu v infekčnej časti Covid_19.  Nevyhnutné zariadenie pri liečbe pacientov s diagnózou na Covid_19, sledovanie klinického  stavu pacienta a stanovenie následnej liečby.
 • Prenosný RTG prístroj – Základné diagnostické vybavenie na princípe RTG. Diagnostika rozsahu poškodenia pľúc potrebná pre nastavenie ventilačnej liečby respektíve kyslíkovej terapie na pneumologické ochorenie pri pacientoch s infekčnorespiračným ochorením, ako aj diagnostika   pacientov s iným ochorením a úrazmi pozitívnych na infekciu Covid_19. Diagnostika pacientov na samostatne vytvorenom infekčnom reprofilizovanom pavilóne Covid_19.
 • Bifazický defibrilátor – Povinná výbava oddelení, lôžkových oddelení, ambulancii a lôžok OAIM. Resuscitačné zariadenie pri srdcovom zlyhaní a aritmii srdcovej frekvencie pacienta. Prioritne slúžiaci pre pacientov na samostatne vytvorenom infekčnom reprofilizovanom pavilóne Covid_19.
 • Pneumatický turniket
 • SonografZákladné diagnostické vybavenie na princípe ultrazvukových vĺn. Diagnostika rozsahu poškodenia pľúc pri pacientoch s infekčnorespiračným ochorením, ako aj diagnostika gynekologická (prenatálna diagnostika , vaječníky, maternica,) chirurgická pacientov (apendix, žlčník, rektal, metastázy pečene a urologické indikácie) pacientov s iným ochorením zároveň pozitívnych na infekciu Covid_19. Diagnostika na samostatne vytvorenom infekčnom pavilóne. Z medicínskeho hľadiska sa jedná už o liečbu pozitívnych pacientov, stanovenia rozsahu potrebnej liečby a sledovanie klinického stavu pacienta počas hospitalizácie respektíve poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Kardio-torakálny drenážny systémStarostlivosť o pacientov covid pozitívnych na OAIM lôžkach, pri prítomnosti krvi, tekutín alebo vzduchu v podhrúdnikovej dutine. Slúži na obnovenie pľúcne aktivity pri poškodení  pleurálnej dutiny. Prioritná diagnostika pacientov na samostatne vytvorenom infekčnom reprofilizovanom pavilóne Covid_19. Zariadenie podporuje liečbu pacienta hospitalizovaného na lôžku OAIM alebo JIS3, obnova funkčnosti dýchacieho sýtemu pacienta v umelom spánku  pri pľúcnej ventilácii.
 • EKG BTLPovinná výbava oddelení, lôžkových oddelení, ambulancii a lôžok OAIM. Diagnostické zariadenie na sledovanie biopotenciálov srdca, monitorovanie a záznam srdcovej aktivity ,  napríklad aritmii srdcovej frekvencie pacienta Prioritná diagnostika pacientov na samostatne vytvorenom infekčnom reprofilizovanom pavilóne Covid_19. Nevyhnutné zariadenie pri liečbe pacientov s diagnózou na Covid_19, sledovanie klinického  stavu pacienta a stanovenie následnej liečby.
 • Steinemann dezinfekcia – Prenosný prístroj určený pre priestorovú dezinfekciu proti vírusom ( Covid 19), určené pre dezinfekciu izieb, chodieb, čakární a ambulancií. Prístroj zabraňuje prenosu vírusov dotykom, kontaminácie personálu pacientov a následnému nekontrolovanému šíreniu výrusu. Dezinfekcia je na princípe studenej páry, ktorá má účinky aj v častiach, kde nie je možné použiť priame germicídne žiarenie. Dodržiavanie hygienickoepidemologickej situácie na všetkých oddeleniach z dôvodu zabránenia šírenia vírusu Covid _19 vrátane reprofilizovaného Covid pavilónu.
 • Germicídny žiarič – Prenosný prístroj určený pre priestorovú dezinfekciu proti vírusom, určené pre dezinfekciu izieb, chodieb, čakární a ambulancií v reprofilizovanom pavilóne na liečbu pacientov s Covid_19. Žiarič zabraňuje  prenosom vírusov dotykom.  Dezinfekcia je na princípe UVC Žiarenia. Dodržiavanie hygienickoepidemologickej situácie aj na všetkých oddeleniachFNsP Žilina. Preventívna ochrana proti vírusom na povrchoch v objektoch a zároveň dekontaminácia kontaminovaných priestorov, zamedzenie šírenie vírusov dotykom.
 • Hygienická práčka so sušičkouVybudovanie práčovne v reprofilizovanom pavilóne na Covid_19, dodržanie hygienickoepedemiologickej situácie v zdravotníckom zariadení. Ochrana ostatných častí a oddelení zdravotníckeho zariadenia pred infekciou Covid-19, FNsP Žilina nemala infekčný pavilón a logistiku infekčného prádla v objeme reprofilizovanej kapacity. Prevencia a ochrana ostatných častí zdravotníckeho zariadenia pri nakladaní s posteľnou bielizňou, zamedzenie kontaminácie ostatných častí prostredníctvom centrálnej práčovne.