Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os : 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred požiarmi 

Výška oprávnených výdavkov: 229 782,37 €. 

Výška nenávratného finančného príspevku: 218 239,25 €

Prijímateľ: Mesto Nová Dubnica

Predmetom projektu boli navrhnuté opatrenia, ktoré zabezpečujú zachytávanie zrážkovej vody za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy:

  1. Podpovrchové zberné systémy na akumuláciu dažďovej vody v kombinácii so vsakovacími objektami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy – dažďová voda z budovy bývalého kina Panorex je odvedená do podzemnej nádrže. Takto naakumulovaná voda slúži na závlahu zelene,
  2. Budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody – dažďové záhrady – dažďová voda je zo spevnených plôch pred objektom kina odvedená do dažďovej záhrady a nie je dažďovou kanalizáciou odvedená z predmetného územia. Zároveň časť spevnenej plochy v okolí bývalého kina PANOREX je nahradená vyvýšenými záhonmi, ktoré sú uzavreté pevným dnom a zrážková voda priamo vsakuje pod povrch a tým zároveň zabezpečuje závlahu rastlín v záhonoch.
  3. Výsadba verejnej zelene a mobiliár – doplnkovou aktivitou je výsadba novej zelene jednak do dažďových záhrad a jednak na zlepšenie mikroklímy – zeleň priamo ochladzuje okolité mestské prostredie a je tiež cieľom použitia naakumulovanej podzemnej vody po vybudovaní závlahy v danom území. Pre zlepšenie estetických a verejnoprospešných funkcií daného územia bol osadený aj nový mobiliár, aby územie slúžilo obyvateľom a návštevníkom územia ako oddychová zóna. 

Cieľom navrhovaných opatrení je zadržanie dažďovej vody vsakovaním v navrhovanom území  a následné využitie tejto vody na rozvoj verejnej zelene a teda zníženiu celkového množstva vody odtekajúcej do dažďovej kanalizácie  s vplyvom na zníženie povodňovej vlny v kombinácií s udržaním vody v krajine rozvojom zelene, čo prispeje k zníženiu teploty v mestskej oblasti a zlepšeniu stavu a rozšíreniu verejnej zelene.

Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia je 5007,48 m2.

Miesto realizácie projektu je situované v intraviláne mesta Nová Dubnica na mestských parcelách.

Stredobodom tohto územia je objekt bývalého kina PANOREX, ktoré dnes slúži ako kultúrny stánok mesta. Ide mestskú kultúrno spoločenskú sálu, ktorá si však z historických dôvodov ponechala svoj pôvodný názov. 

Kombináciou zmienených vodozádržných opatrení bolo zabezpečené, že všetka dažďová voda, ktorá v riešenom území naprší, nebude odvedená mimo územia, ale  buď vsiakne a odparí sa tam kde napršala, resp. časť z nej sa naakumuluje v podzemnej nádrži a bude slúžiť na zalievanie verejnej zelene. Týmto sa výrazne pozitívne ovplyvnilo životné prostredie a mikroklíma v meste Nová Dubnica, zabezpečil sa rozvoj verejnej zelene a zrealizovali sa opatrenia zameraná na adaptáciu a mitigáciu na zmenu klímy.

Očakáva sa, že zmena klímy bude mať významné dôsledky na rozvoj mestských území. Nárast priemernej teploty a s tým spojený nárast intenzity či častosti extrémov počasia (ako sú napríklad prívalové dažde, vlny horúčav, búrky, suchá) budú mať negatívny dopad na zdravie  a zdravotný komfort obyvateľstva, na technickú infraštruktúru, obytné, verejné a historické budovy, na kvalitu životného prostredia.