Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os : 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Výška oprávnených výdavkov: 228 026,96 €. 

Výška nenávratného finančného príspevku: 136 816,18 €

Prijímateľ: Ipeľské Tehelne a.s. 

Predmetom projektu je výstavba nového fotovoltaického lokálneho zdroja elektriny umiestneného na streche objektov v závode Breznička za účelom výroby elektrickej energie zo slnečnej energie v spoločnosti IPEĽSKÉ TEHELNE, a.s.. Z dôvodu vysokého odberu elektrickej energie a zníženia energetickej náročnosti budovy bolo navrhnuté osadenie 875 ks fotovoltických modulov s celkovým inštalovaným výkonom 330 kW. Väčšina vyrobenej elektrickej energie bude spotrebovaná objektom a ostatná vyrobená energia bude distribuovaná do siete. 

 

Ipeľské tehelne sú pokračovateľom tradície využívania žiaruvzdorných a keramických ílov, ktorých ložiská sa nachádzajú v okolí Lučenca. V minulosti sa využívali najmä v hrnčiarstve, výrobe škridiel a pálených tehál. Ipeľské tehelne vznikli v roku 1950 ako národný podnik a to spojením viacerých malých i väčších tehelní. Prešli postupnými organizačnými, technickými či technologickými zmenami. Od roku 1996 vystupujú ako akciová spoločnosť. V súčasnosti spoločnosť vyrába viac ako 40 druhov rôznych tehál, ktoré svojimi vlastnosťami spĺňajú kritériá, ktoré požaduje súčasná stavebná výroba. Ide o veľkorozmerné výrobky s tepelno-izolačnými vlastnosťami, ktoré sú vyrobené z prírodných surovín. Do produktového portfólia patria aj prvky keramickej prefabrikácie, preklady a montovaný stropný systém. Zároveň svojim klientom poskytujú servis, dopravu a odborné poradenstvo.

Cieľom projektu je inštalácia zariadenia na využitie solárnej energie.

Energia získaná zo slnka je v prvom rade prakticky nevyčerpateľný, bezpečný a obnoviteľný zdroj energie prístupný počas väčšej časti roka, ktorý je navyše bezplatný a prispieva k trvalo udržateľnému spôsobu života, pričom nezaťažuje budúce generácie. Vzhľadom na energetickú bilanciu slnečného svitu dopadajúceho na Zem (Slovenská republika: 1000 až 1400 kWh/m2/rok) sa ponúka možnosť využiť túto slnečnú energiu pre svoje potreby. Okrem slnečnej energie viazanej v rôznych formách (potraviny, fosílne palivá…) je trendom environmentálnej a ekonomickej politiky využitie energie Slnka – priamemu ohrevu či k tzv. solárnej architektúre. Formou aktívneho využitia solárnej energie je jej premena na energiu elektrickú a to buď formou fotovoltických článkov, alebo prostredníctvom solárno-termických reakcií.

Dnešný stav rozvoja týchto technológií poskytuje možnosti ich stabilného využívania v horizonte 25 až 30 rokov. Navyše, vďaka celosvetovému silnému rozvoju tohto odvetvia, dochádza k neustálemu nárastu účinnosti a redukcie cien týchto zariadení, a tak aj k zlepšovaniu návratnosti investičných nákladov. Postupne klesá aj energia potrebná na výrobu daných zariadení (pri solárnom systéme je to menej ako 2 roky od spracovania primárnych surovín až po finálny produkt) a tiež sa významne zvyšuje recyklovateľnosť zastaraných prvkov na 100%-nú úroveň.

Najvýznamnejší faktor využitia fotovoltických zdrojov je globálny pohľad na environmentalistiku a znižovanie závislosti spoločnosti na neobnoviteľných zdrojoch energie ako sú ropa a uhlie. Fotovoltická energetika je jednou z alternatív ako energiu tvoriť a nevytvárať skleníkové plyny.