Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Výška oprávnených výdavkov: 95 763,74 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 95 763,74 EUR 

Prijímateľ: Obec Dubové

 

Predmetom projektu boli stavebné úpravy Obecného úradu obce Dubové so zameraním na využitie OZE a zníženie jeho energetickej náročnosti.

 

Rekonštrukciou budovy obecného úradu sa dosiahli nasledovné ciele:

 

  • zvýšenie kvality života v obci. Obec vybudovala svoju konkurenčnú výhodu, trvale udržateľnú pozíciu v regióne a zvýšila svoju atraktivitu navonok, nakoľko vytvorila funkčný a esteticky reprezentatívny priestor pre správu obce /obecný úrad/ s možnosťou poskytovania lepších a nových služieb pre obyvateľstvo.

 

  • Zlepšenie kvality životného prostredia v obci. Projekt riešil rekonštrukčné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy a tým docielil zvýšenie ochrany životného prostredia. 

 

Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života občanov, počas spoločenských stretnutí konajúcich sa pod strechou kultúrneho domu. Rekonštrukciou tohto objektu sú zabezpečené vhodné reprezentatívne priestory pre malé aj väčšie kultúrne podujatia, oslavy a stretnutia občanov obce Zubák. Zlepšením tepelnej pohody pri nízkych prevádzkových nákladoch, je možné využívať objekt častejšie, hlavne pre záujmovú, klubovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a dospelých. Má to veľký vplyv na formovaní talentovaných detí, užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti.