Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os : 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Výška oprávnených výdavkov: 267 662,75 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 249 784,81 €

Prijímateľ: Mesto Považská Bystrica

 

Predmetom projektu je regenerácia vnútroblokov Dukelská I., II. a III.  Sídliska Lány v meste Považská Bystrica s  uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Mestám v Trenčianskom kraji chýbajú predovšetkým súvislé, navzájom pospájané, ucelené plochy zelene medzi jednotlivými sídliskami, ktoré by plnili funkciu verejných parkov a zároveň vytvárali účinnú hygienickú a priestorovú izoláciu. Sídliskám miest chýba primeraná hmota zdravej, zapojenej zelene v medziblokových priestoroch, ktoré sa nepodarilo vybudovať ani výsadbami vzrastlých stromov. Zeleň v medziblokových priestoroch sídlisk je zastaraná, nespĺňa normatívy zelene v m2 na jedného obyvateľa, chýbajú prvky drobnej architektúry ako sú detské ihriská, lavičky, preliezky.

 

Vnútrobloky Dukelská sa nachádzajú v mestskej časti Lány. Hlavnou ulicou mestskej časti je ulica Lánska, ktorá sa tiahne cez celé sídlisko. Lánska je aj pôvodný názov sídliska, ktorý je medzi domácim obyvateľstvom často používaný. Výstavba Lánov začala v 70-tych rokov minulého storočia. Lokalita je ohraničená zástavbou bytových domov s prístupom od ulice Dukelská a Lány.

Predmetom tohto projektu boli nasledovné aktivity:

Vnútroblok I.

Sadové úpravy – cieľom návrhu sadových úprav vnútroblokov na Dukelskej ulici je obnova zelene v okolí riešených chodníkov a vjazdov do objektov, ako aj parkovacích miest.

Prvky drobnej architektúry – dobudovanie mlátových chodníkov, veľkoformátových platní „šlapákov“, mobiliáru.

 

Vnútroblok II.

Sadové úpravy – cieľom návrhu sadových úprav vnútroblokov na Dukelskej ulici je obnova zelene v okolí riešených chodníkov a vjazdov do objektov, ako aj parkovacích miest.

Prvky drobnej architektúry – dobudovanie mlátových chodníkov, gabiónových konštrukcií, mobiliáru. 

 

Vnútroblok III.

Sadové úpravy – cieľom návrhu sadových úprav vnútroblokov na Dukelskej ulici je obnova zelene v okolí riešených chodníkov a vjazdov do objektov, ako aj parkovacích miest.

Prvky drobnej architektúry – dobudovanie mlátových chodníkov,  mobiliáru. 

 

Realizáciou projektu došlo k dosiahnutiu špecifického cieľa 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

 

Za verejnú zeleň sú považované plochy parkov a sadovnícky upravené plochy. Pod zeleňou obytných súborov rozumieme  sídliskovú zeleň a zeleň pri IBV.

Zeleň má významný podiel na kvalite viacerých zložiek životného prostredia sídiel, pričom plní v meste nasledovné funkcie: bioklimatickú, biologickú, hygienickú, rekreačnú, ochrannú, psychologickú a estetickú. Pre obyvateľov miest je verejná sídlisková zeleň miestom krátkodobej rekreácie. Z uvedených dôvodov je dôležité zachovanie funkčného využitia verejnej sídliskovej zelene v plnom rozsahu. Predpokladom zdravého vývoja v budúcnosti miest Slovenska sa stáva rozvoj zelených plôch, rekonštrukcia sídliskovej zelene a jej revitalizácia. Osobitný význam začína mať zeleň v mestskom sídle v súvislosti s globálnym otepľovaním a klimatickými zmenami. Podľa predpokladov vedcov sa mení klimatická situácia smerom k zvýšeniu teplôt. Je dokázané, že súvislá zeleň s minimálnou plochou 0,5 ha a šírkou 25 m plní funkciu ekologickú a mikroklimatickú a má výrazný ochladzovací efekt na svoje okolie.