Prvoradým cieľom žiadateľa je trvalé udržiavanie vlastností lesného ekosystému danej oblasti. Predovšetkým zachovať vlastnosti pôdy a dynamiku rastu lesných porastov. V tých prípadoch, kde boli znehodnotené je treba čo najrýchlejšie ich prinavrátenie do prirodzeného pôvodu blízkeho stavu. Ďalším cieľom je zvyšovanie ochrany pred požiarmi, a to rekonštrukciou lesnej protipožiarnej cesty a výstavbou protipožiarnej kulminačnej nádrže Paprudná, a posilňovaním biodiverzity a ekologickej stability lesov a zlepšovania jeho verejno-prospešných funkcií.

Hlavné ciele žiadateľa sa dajú charakterizovať 3 oblasťami zamerania:

 • zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti lesníckeho sektora a zlepšenie trvalo udržateľného využívania lesníckych výrobkov a služieb – ekonomický cieľ;
 • udržiavať a primerane zlepšovať biologickú rozmanitosť, viazanie uhlíka, integritu, zdravie a odolnosť lesných ekosystémov – ekologický cieľ;
 • prispieť ku kvalite života zachovaním a zlepšovaním sociálnych a kultúrnych dimenzií lesov a lesníctva – sociálny cieľ.

Cieľ realizácie projektu

Cieľom tohto projektu je realizovanie rekonštrukcie lesnej cesty a výstavby kulminačnej nádrže z nasledujúcich dôvodov:

 • dopravná prístupnosť vozidiel požiarnej ochrany
 • dosiahnutie vyššej kategórie lesnej cesty
 • dopravná prístupnosť vozidiel prvej pomoci
 • zlepšenie odvozných podmienok dreva
 • zabezpečenie lesnej prevádzky
 • zníženie nepriaznivých ekologických dopadov na okolité lesy
 • preventívne opatrenia pri vzniku požiaru a efektívne riešenie možných problémov

Dopravná prístupnosť vozidiel požiarnej ochrany

Sprístupnená oblasť lesov je charakterizovaná zvýšeným nebezpečenstvom vzniku lesných požiarov. Nachádza sa v lesoch, ktoré sú podľa vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z. z. zaradené do oblasti lesov s vysokým stupňom ohrozenia požiarom.

Dosiahnutie vyššej kategórie lesnej cesty

Lesné cesty v uvedených lokalitách sú značné poškodené vplyvom vodnej korózie. Kryt vozovky ako aj podkladné vrstvy sú poškodené a zdeformované. Odvoz drevnej hmoty je sťažený. Rekonštrukciou lesných ciest sa podstatne vylepší prístup vozidiel k porastom a hlavne sa zvýši kategória lesnej cesty z 2L na 1L.

Dopravná prístupnosť vozidiel prvej pomoci

Po zrekonštruovanej lesnej ceste bude zabezpečený prístup vozidiel prvej pomoci v prípade úrazu pri ťažbe drevnej hmoty, alebo iného zranenia. Dôjde k úspore pohonných hmôt a nedôjde k znečisteniu životného prostredia.

Zlepšenie odvozných podmienok drevnej hmoty a zabezpečenie lesnej prevádzky

Počas decénia 2013 až 2022 budú v uvedených porastoch realizované rôzne práce súvisiace s obhospodarovaním lesa. Hlavná činnosť bude zameraná hlavne na:

 • ťažba drevnej hmoty
 • ťažba obnovná
 • ťažba výchovná
 • ťažba náhodná
 • prerezávky
 • zalesňovanie
 • ošetrovanie mladých lesných kultúr
 • ochrana mladých lesných kultúr

Zníženie nepriaznivých ekologických dopadov na okolité lesy

V prípade realizácie lesných ciest nedôjde k negatívnym dopadom na okolité lesy a taktiež nebude mať projekt negatívny dopad na životné prostredie. Trasy lesných ciest s kvalitným povrchom a prístupom umožnia ochranu porastov, prístup protipožiarnej techniky, odvoz drevnej hmoty a znížia spotrebu pohonných hmôt. Vodiči prirodzene budú využívať kvalitné vozovky a nebudú mať snahu jazdiť mimo vozoviek, čím sa zníži riziko zničenia prirodzeného ekosystému v katastrálnom území.

Ekologický dopad – použité materiály pri rekonštrukčných prácach budú mať pozitívny dopad na lesné prostredie. Sú použité certifikované materiály, chemicky nezávadné.

Rekonštrukcia lesných ciest bude realizovaná najmodernejšími technológiami dostupnými a používanými v SR. Bude zabezpečený prístup k ochrane okolitých porastov, ochrana proti šíreniu škodcov a bude zabezpečený prístup aj pre vlastníkov okolitého lesa. Realizácia lesných ciest bude mať trvalo pozitívny dopad na ekologické hospodárenie v lese.

Uvedené operácie sú oprávnené činnosti v rámci Aktivity č. 2: zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry, ktorej súčasťou je:

 • výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného prostredia a ochrany prírody (Prístupom k vybudovaným objektom sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia úsekov protipožiarnych lesných ciest, ktoré sú potrebné na napojenie sa na existujú sieť lesných ciest);

Doplnkovou činnosťou je výstavba kulminačnej nádrže určenej pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi, čím sa zvýši zmysel predkladaného projektu.

Projekt je v súlade s Národným lesníckym programom, ktorého základným princípom je obhospodarovanie lesov trvalo udržateľným spôsobom. Komplex činností v rámci projektu je zameraný na podporu budovania, rekonštruovania a zachovania vhodnej infraštruktúry v lesoch, čo je nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľného hospodárenia v podmienkach synergického pôsobenia škodlivých činiteľov a predpokladanej klimatickej zmeny. Projekt je postavený tak, aby prostredníctvom neho bola zabezpečená včasná rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty a vybudovanie kulminačnej nádrže ako doplnkový cieľ a dostupnosť k vymedzeným lesných celkom, tak aby sa dalo efektívne starať o les a okolité prostredie, nielen pre žiadateľa, ale i ostaných ľudí, ktorí môžu prístup využívať.

Realizácia projektu zabezpečí zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti multifunkčného lesníctva. Jedným z cieľov obhospodarovateľa lesných porastov je zabezpečenie plnenia funkcií lesov – produkčnej – na dosiahnutie podnikateľského zisku a aj mimoprodukčných funkcií – vyplývajúce so špecifických celospoločenských potrieb, ktoré významne ovplyvňujú spôsoby obhospodarovania. Realizáciou plánovaných činností v projekte sa má dosiahnuť zdravý, ekologicky stabilný a prístupný les, ktorý trvalo zabezpečuje plnenie týchto funkcií, najmä produkciu kvalitnej drevnej hmoty. Schopnosť udržať si samofinancovanie predpokladá, že lesnícke činnosti a s nimi spojené náklady sa realizujú z tržieb za predané tovary a služby, teda najmä z tržieb za predanú drevnú hmotu. Zabezpečením kvalitnej drevnej suroviny zo zdravých, stabilných lesných porastov a schopnosť vôbec sa starať o les mať k nemu prístup, sa zvyšuje predpoklad konkurencieschopnosti obhospodarovateľa takéhoto porastu.

Projekt je ekonomicky udržateľný, keďže predmety projektu: rekonštrukcia lesnej cesty a výstavba kulminačnej nádrže bude zrealizovaná efektívne s dôrazom na racionálne vynaloženie finančných prostriedkov. V tomto zmysle bolo vykonané aj verejné obstarávanie na zhotoviteľov diel v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, výsledkom ktorého bola najnižšia cena. Realizáciu predmetných investícií žiadateľ plánuje už dlhodobo a zvážil jej investičnú náročnosť. Projekt je preto naplánovaný primerane svojim výstupom v podobe očakávaných tržieb a tržieb samotnej spoločnosti a z tohto dôvodu je udržateľný.