Názov projektu: Domy smútku – Malá Hradná

 

Názov programu: Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Výška oprávnených výdavkov: 100 764,20 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 100 764,20 €

Prijímateľ: Obec Malá Hradná

 

Predmetom projektu bola rekonštrukcia a prístavba Domov smútku / Evanjelickej a Rímskokatolíckej cirkvi/ v obci Malá Hradná. 

 

Rekonštrukciou a prístavbou dvoch Domov smútku obec prispela k dosiahnutiu nasledovných cieľov:

 

  • zvýšenie kvality života v obci. 

Zrekonštruované objekty slúžia obci na vykonávanie pohrebných obradov evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi. Pohreby v miestnej obecnej komunite sa vyznačujú veľkým počtom zúčastnených osôb, pôvodné kapacity Domov smútku nestačili – Smútočné zhromaždenia sa odohrávali na okolitých plochách pri jednopriestorovej obradnej sieni – a preto tu vznikla potreba realizovať plochy prestrešenia zhromažďovacích vonkajších priestorov, umožnil bezbariérový prístup osobám s obmedzenou pohyblivosťou do areálu cintorína, domu smútku a zrekonštruovať budovu. 

Stavebné konštrukcie evanjelického ako aj rímskokatolíckeho Domu smútku – strešná krytina, dažďové žľaby a fasáda boli v havarijnom stave a v záujme ochrany zdravia, bezpečnosti osôb  ako i ochrany majetku obce Malá Hradná bolo nutné uskutočniť prestavbu a prístavbu. Je dokázané, že na žiaľ a stres, ktorý je najintenzívnejší práve v čase rozlúčky pozitívne vplýva oku lahodiace, príjemné prostredie. Je dokázané, že na žiaľ a stres, ktorý je najintenzívnejší práve v čase rozlúčky pozitívne vplýva oku lahodiace, príjemné prostredie.

Obec tak investíciou do zastaralej infraštruktúry zvýšila kvalitu života v obci a plní svoju povinnosť poskytovať služby pre obyvateľstvo. 

 

  • zlepšenie kvality životného prostredia v obci. 

Rekonštrukcia oboch stavieb bola navrhovaná realizovať tradičnou technológiou výstavby s využitím prírodných materiálov, s uplatnením platných noriem a predpisov. Požiadavka na urbanistické riešenie vychádzala z danej lokality, architektonické a konštrukčné riešenie vychádza z vhodného umiestnenia do existujúceho terénu, s využitím oslnenia stavby a estetického stvárnenia jednotlivých pohľadov. Realizácia projektu priniesla investície do prvkov tzv. zelenej infraštruktúry, teda spolu s realizáciou projektu došlo aj k tzv. ozeleneniu okolia Domu smútku, čo prinieslo skvalitnenie životného prostredia v okolí investície. Technické riešenie samotnej investície zároveň predstavuje moderné a energeticky efektívne riešenie, ktoré prinieslo zásadnú úsporu energie a ich racionálne využívanie s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.