Projekt bol úspešne zrealizovaný, skontrolovaný zo strany PPA aj Vládneho auditu a žiadateľ Poľnohospodárske družstvo Važec je úspešným členom poľnohospodárskej obce. Zrealizovaný projekt priniesol zásadné zlepšenie welfare zvierat a modernizáciu technológií a strojov pri chove hospodárskych zvierat.

Predmet projektu:

Rekonštrukcia sýpky PD Važec (práce HSV, PSV)

Stavebný zámer je situovaný v rámci areálu poľnohospodárskeho družstva Važec. Samotný objekt sýpky je umiestnený v centrálnej časti areálu, pričom prístup k nemu je umožnený z južnej strany z parcely č.: 2434/3. Pozemok sa nachádza na na rovinatom teréne. Navrhované stavebné úpravy plne rešpektujú pôvodný vzhľad, funkciu a charakter stavby.

Súčasný stav objektu nevyhovuje normám týkajúcim sa skladovania obilnín. Do objektu zateká čo ohrozuje kvalitu uskladneného obilia. Poškodené podlahy obmedzujú možnosti využitia všetkých plôch na skladovanie. Rekonštrukciou sa dosiahne zvýšenie hygienických a kvalitatívnych štandardov skladovania, čo bude mať za následok ich dlhšiu životnosť a udržanie vysokej kvalitatívnej úrovne.

Rekonštrukcia skladu krmiva PD Važec (práce HSV, PSV)

Stavebný zámer je situovaný v rámci areálu poľnohospodárskeho družstva Važec. Samotný objekt skladu krmiva je umiestnený v centrálnej časti areálu, pričom prístup k nemu je umožnený z južnej strany parcely č.: 2434/2. Pozemok sa nachádza na rovinatom teréne. Navrhované stavebné úpravy plne rešpektujú pôvodný vzhľad a charakter stavby.

Rekonštrukcia objektu skladu krmiva je nevyhnutná z dôvodu jeho v súčasnosti nevyhovujúceho technického stavu. Objekt nespĺňa súčasné požiadvky týkajúce sa skladovania krmív. Rekonštrukciou sa dosiahne zvýšenie hygienických a kvalitatívnych štandardov skladovania krmiva, čo bude mať za následok ich dlhšiu životnosť. Udržanie vysokej kvalitatívnej úrovne krmiva bude mať následne pozitívny vplyv na chov hospodárskych zvierat.

Rekonštrukcia vnútrofaremného hnojiska PD Važec (práce HSV, PSV)

Stavebný zámer je situovaný vrámci areálu poľnohospodárskeho družstva Važec. Samotný objekt vnútrofaremného hnojiska je situovaný na severozápadnom konci areálu, pričom prístup k nemu je umožnený z južnej časti pozemku obslužnou komunikáciou. Pozemok sa nachádza na na rovinatom teréne. Navrhované práce plne rešpektujú pôvodný vzhľad a charakter stavby.

Zámerom rekonštrukcie vnútrofaremného hnojiska je zvýšenie hygienických štandardov prevádzky na družstve. Z dôvodu poškodenia strešnej konštrukcie, vniká do priestoru hnojiska dažďová voda, ktorá zapĺňa jeho plôchu, čím hrozí jej následné preniknutie mimo skladových priestorov a znečistenie okolitej pôdy. Rekonštrukciou tak zabránime vzniku negatívnych vplyvov na ŽP, predídeme prenikaniu dažďovej vody do skladovacích priestorov zamedzíme možné znečistenie spodnej vody.

 • Oprava kravína K1 (práce HSV, PSV)
 • Oprava kravína K8 (práce HSV, PSV
 • Oprava dojárne D1
 • Projekt riešil stavebné úpravy troch hospodárskych budov nachádzajúcich sa v areáli hospodárskeho dvora PD Važec, ktorý je situovaný v severnej časti obce na hranici intravilánu nachádzajúci sa na hranici intravilánu v blízkosti dialnice „D1“. Hospodárske budovy dokumentáciou sú označené ako „K1“ –kravín situovaný na parcele ckn 2429, „K8“- kravín situovaný na parcele ckn 2417 a dojáreň situovaná na parcele ckn 2435. Navrhované stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukčno-údržbových prác za účelom zlepšiť stavebnotechnické, technologické a zooveterinárne podmienky jednotlivých objektov, za podmienok minimálnych zásahov do nosných konštrukcií a maximálneho zachovania pôdorysných rozmerov, zastavaných a spevnených plôch.

Medzi obstarávané strojové vybavenie patrí:

 1. Bubnový stroj
 2. Lis na balíky
 3. Mulčovač
 4. Prepravník balíkov
 5. Teleskopický nakladač (2x)
 6. Traktor
 7. Traktorový príves
 8. Eurováhy
 9. Drtič
 10. Obracač
 11. Zhrňovač
 12. Kŕmny voz
 13. Kĺbový nakladač
 14. Prípojné vozidlo za traktor
 15. Fekálny voz
 16. Dvojosový traktorový náves