Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie: 8 Investície do rozvoja lesných oblasti a zlepšenia životaschopnosti lesov

Výška oprávnených výdavkov: 384 826,00 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 192 413,00 EUR

Úspešný príbeh úspešného podnikateľa v lesníckom sektore.

Hlavným cieľom projektu bola investícia do lesníckych technológií. Prostredníctvom nákupu lesného kolesového traktora s príslušenstvom, kolesového traktora s lesnou nadstavbou, štiepača na drevo a lesnej frézy získal žiadateľ moderné strojno- technologické vybavenie na poskytovanie služieb v lesníctve, ktoré tvoria hlavný zdroj jeho príjmov. Realizácia projektu priamo prispela k naplneniu podopatrenia 8.6., ktorým je Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.

PREDMET PROJEKTU

PROJEKT SA ZAMERIAVA NA UŽ SPOMÍNANÚ INVESTÍCIU DO LESNÍCKEJ TECHNOLÓGIE, PRIČOM SA PRIORITNE ZAMERIAVA NA OBSTARANIE MECHANIZMOV NA ŤAŽBU A PRIBLIŽOVANIE DREVNEJ HMOTY.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU PROJEKTU:

  • KOLESOVÝ TRKTOR S LESNOU NADSTAVBOU 1ks
  • ŠTIEPAČ NA DREVO 1ks
  • LESNÝ TRAKTOR S PRÍSLUŠENSTVOM 1ks
  • LESNÁ FRÉZA 1 ks