investícia

Protipožiarne opatrenia v lesoch

Prvoradým cieľom žiadateľa je trvalé udržiavanie vlastností lesného ekosystému danej oblasti. Predovšetkým zachovať vlastnosti pôdy a dynamiku rastu…


PRV - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností - aktivity nad 36 mesiacov

Podporované oblasti: Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií;…


Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá

Podporované oblasti: Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie Stratégie…