Výzva PRV SR 2014 - 2020 _lesné nádrže Dotácia 100% oprávnených výdavkov

VÝZVA č. 44/PRV/2019 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP z PRV SR 2014 -2020 Podopatrenie: 8.3: Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými…


Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podskalie

Projekt bol úspešne zrealizovaný, skontrolovaný zo strany PPA, miestne komunikácie slúžia všetkým obyvateľom dedinky Podskalie a priniesli zásadné…


Robotizácia výrobného procesu v Banskobystrickom pivovare

Predmetom projektu je obstaranie inovatívnej robotizovanej technologickej linky pre paletizáciu/depaletizáiu KEG sudov, aplikáciu sleeve etikiet a…


Investícia do lesníckeho vybavenia – Michal Gavula

Strategickým cieľom žiadateľa bolo zvyšovanie ekonomickej efektívnosti výroby, posilnenie trhových príležitostí, budovanie konkurencieschopnosti…


ENVIROFOND - vodovody a kanalizácie

VEREJNÉ VODOVODY a KANALIZÁCIE   Termín predkladania žiadostí: 23.12.2019 Oprávnené obdobie – termín realizácie: 01.01.2020 – 31.10.2022 VEREJNÉ…


Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – Poľnohospodárske družstvo Važec

Projekt bol úspešne zrealizovaný, skontrolovaný zo strany PPA aj Vládneho auditu a žiadateľ Poľnohospodárske družstvo Važec je úspešným členom…


Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Materská škola v obci Brvnište

  Rekonštrukcia materskej školy v obci Brvnište je príkladom vhodného čerpania finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti budov…


Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Termín predkladania žiadostí: 1. Kolo – 02.12.2019 2. Kolo – 31.01.2020 3. Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho kalendárneho mesiaca…


Protipožiarne opatrenia v lesoch – časť PAPRUDNÉ

Prvoradým cieľom žiadateľa je trvalé udržiavanie vlastností lesného ekosystému danej oblasti. Predovšetkým zachovať vlastnosti pôdy a dynamiku rastu…


Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Dátum vyhlásenia: 20. 12. 2018 Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi…