mpprofit_logo

Čo Vám ponúkame?

Kroky pri príprave a podávaní projektov

 • 1. Výzva na predkladanie ŽoNFP
 • Zosúladenie Vášho projektového zámeru s aktuálnou výzvou
 • Profesionálne poradenstvo pri príprave stavebných (Projektová dokumentácia) a iných investícií (stroje, technológie)
 • Predbežný výpočet možných dosiahnuteľných bodov v projekte
 • 2. Overenie plnenia všetkých kritérií spôsobilosti
 • Overenie kritérií spôsobilosti Žiadateľa (ekonomická životaschopnosť, veľkosť podniku, záväzky voči štátu,
  podnik v ťažkostiach, „de minimis“ a pod.)
 • Overenie kritérií spôsobilosti investícií (oprávnené a neoprávnené investície, stavebné povolenie/ohlásenie drobnej stavby,
  záložné právo, poistenie a pod.)
 • 3. Verejné obstarávanie
 • Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (prieskum trhu, rozpočet z Projektovej dokumentácie)
 • Výber vhodného postupu verejného obstarávania podľa druhu investícií (tovary, služby, práce, potraviny) a podľa finančných
  limitov (zákazky s nízkou hodnotou; podlimitné zákazky, nadlimitné zákazky)
 • Manažment celého procesu verejného obstarávania (vyhlásenie súťaže, súťažné podklady, elektronická aukcia,
  elektronické trhovisko, administrácia a spis z VO)
 • Odborné poradenstvo pri zadávaní technických špecifikácií investícií
 • Možnosť zabezpečenia predbežnej (tzv. ex ante) kontroly náročnejších verejných obstarávaní ešte pred podávaním projektov
 • 4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
 • Vypracovanie celej dokumentácie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - ŽoNFP
  (samotný formulár ŽoNFP, Projekt realizácie, Tabuľková časť projektu a pod.)
 • Povinné prílohy (príprava vzorových žiadostí, kontrola a kompletizácia príloh)
 • Kompletizácia a kontrola ŽoNFP pred podávaním (formálna kontrola, obsahová kontrola a pod.)
 • Odovzdávanie ŽoNFP (originál na PPA + 1 kópia pre Žiadateľa, odosielanie a pod.)
 • Riešenie výziev na doplnenie projektu a uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP (kontrola zmluvy pred podpisom, zmeny)
 • 5. Realizácia a implementácia projektu
 • Odborné poradenstvo pri realizácii projektu (zmeny v projekte, žiadosti na PPA a pod.)
 • Žiadosti o platbu (vypracovanie formulárov, kompletizácia a kontrola povinných príloh a pod.)
 • Monitorovacie správy (vypracovanie formulárov, kompletizácia a kontrola monitorovacích ukazovateľov
 • Kontrola na mieste (v prípade potreby osobná účasť na kontrolách na mieste)

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku z oblasti verejných obstarávaní alebo dotácií neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Prosím zadajte Vaše meno
Zadaný email musí byť platný
Správa nemôže byť prázdna