mpprofit_logo

Cestu si nájdeme alebo spravíme

Zabezpečili sme, Pre, V hodnote 524 projektov, 422 klientov, 250000000 eur

Vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia uplatňujeme naše motto, vytvárame dlhodbo fungujúce partnerstvá založené na profesionálnom individuálnom prístupe, maximálnej dôvere a diskrétnosti pri poskytovaní špeciálnych poradenských služieb presne podľa potrieb a požiadaviek našich klientov.

Skupina MP Profit začala svoju činnosť v roku 2007 spolu so štartom Programového obdobia 2007 – 2013 a začala sa aktívne podieľať na čerpaní prostriedkov z fondov EU už v rámci tohto prvého riadneho programového obdobia. Od počiatku sa spoločnosť špecializovala vo svojej činnosti na aktivity súvisiace so spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a ich implementáciou až po úplné vyúčtovanie a ukončenie projektu. S prípravou projektov na čerpanie fondov EU úzko súvisí aj príprava a realizácie procesov verejného obstarávania, kde sme dosiahli v posledných dvoch rokoch až na vrchol v počte úspešne zrealizovaných verejných obstarávaní.

Naša činnosť sa vyznačuje dlhodobou stabilitou, vysokou mierou professionality a komplexne pripraveným tímom odborníkov z oblasti práva, ekonómie, stavebníctva a logistiky. Preto je naša spoločnosť stabilným partnerom mnohých významných súkromných spoločností, miest a obcí a tiež vysokých škôl a výskumných ústavov, pre ktorých sme pripravili viac ako 500 úspešných projektov v celkovo objeme viac ako 250 000 000 EUR.

Vysokú mieru profesionality, jedinečné zručnosti a hlboké vedomosti v spojitosti s niekoľkoročnou praxou vyústili do získania certifikátov v oblasti Poradenskej činnosti, spracovania a riadenia projektov pre štrukturálne nástroje EU, Verejné obstarávanie a Inžinierska činnosť v stavebníctve:

  • Certifikát manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001, rozšírený o STN ISO 10006
  • Certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001
  • Certifikát manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001

Naša spoločnosť ponúka komplexné poradenstvo pri príprave projektov od analýzy možností čerpania prostiedkov v rámci dotačných schém, zabezpečenie procesu verejného obstarávania a spracovanie kompletných žiadosti a dokumentácie dôležitej k úplnosti podkladov na  získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ podľa platných metodík, realizáciu (implementáciu) projektu, jeho technický dozor a záverečné vyhodnotenie. U nás nájdete všetko pre eurofondy pod jednou strechou.

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku z oblasti verejných obstarávaní alebo dotácií neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Prosím zadajte Vaše meno
Zadaný email musí byť platný
Správa nemôže byť prázdna