mpprofit_logo

30. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch...

02.10.2017


 1. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

 

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

 

 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 40 000 000 EUR.

 

 

 

Stanovené hodnotiace kolá

    

1.kolo  : 14.12.2017

2.kolo : 14.02.2018

 

Maximálna výška finančného príspevku: - 200 000 EUR

 

Oprávnení žiadatelia:

 

V r ámci  tejto  výzvy  sú  oprávnenými  žiadateľmi  fyzické  alebo  právnické  osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b)  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodného  zákonníka  v znení  neskorších predpisov, t.j.:

 1. osoby zapísané v obchodnom registri
 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto   odvetvia,  pričom takýto predmet   podnikania majú  uvedený  v príslušnom registri najneskôr k 1. Januáru 2015

 

Oprávnenými  žiadateľmi  v  rámci  tejto  výzvy  sú  mikro podniky,  malé  a stredné podniky.

 

 

 

Podnik  žiadateľa  musí byť  aktívny, čo znamená, že majetkové  zložky  podniku  žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne  pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky neaktívnu firmu).

 

Splnenie uvedených podmienok sa overí prostredníctvom ukazovateľov:

 • Pomer tržieb k celkovým aktívam vypočítaného ako podiel tržieb (súčet tržieb z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb) a hodnoty celkového majetku (suma všetkých aktív) podniku.

Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou za referenčné účtovné obdobie, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,21.

 

 • Pomer celkových  aktív  k  výške  celkových  oprávnených  výdavkov žiadateľa vypočítaného ako podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma  všetkých  aktív) a výšky  celkových  oprávnených  výdavkov žiadateľa.

Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ  schválenou účtovnou závierkou za referenčné účtovné obdobie, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,64.

 

Spôsob financovania:

 • Predfinancovanie
 • Refundácia
 • Kombinácia uvedených spôsobov

 

 

Podmienka vysporiadania majetkovo právnych vzťahov:

V prípade realizácie activity B. Implementácia opatrení z energetických auditov musí byť dlhodobý majetok (napr. budovy, energetické zariadenia, rozvody energie),  ktorý  je nadobudnutý,  zrekonštruovaný,  zhodnotený  alebo  inak spolufinancovaný z NFP poskytnutého v rámci tejto výzvy počas celej doby  realizácie hlavnej aktivity projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu, vo výlučnom  vlastníctve žiadateľa alebo bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii  týchto vzťahov . Takýto  majetok nemôže  byť v podielovom vlastníctve žiadateľa  a ani v nájme žiadateľa.

 

Žiadateľ musí mať zároveň vysporiadané majetkovo - právne vzťahy vo vzťahu k pozemkom a stavbám, ktoré  sú nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu, ale nespĺňajú podmienky podľa predchádzajúceho odseku (napr. pre účely zabezpečenia  prístupu  k predmetu   projektu,   umiestnenia   zariadenia   a pod.).

 

Takéto pozemky/stavby  môžu  byť  vo  výlučnom  vlastníctve,  bezpodielovom alebo  podielovom spoluvlastníctve, v  nájme  žiadateľa  alebo v  kombinácii týchto  vzťahov.  Ak  realizácia  projektu  zasahuje  do  cudzej  veci,  žiadateľ  je povinný preukázať k tejto veci iné právo, ktoré oprávňuje žiadateľa k realizácii projektu.

Podmienky poskytnutia príspevku týkajúce sa vysporiadania majetkovo - právnych vzťahov musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu.

 

Podmienka povoleni a realizácie projektu aktivity B -Implementácia opatrení z energetických  auditov: v

Prípade relevantnosti je žiadateľ povinný  disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným  povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), vrátane príslušnej projektovej  dokumentácie.

 

 

Podmienka oprávnenosti výdavkov:

 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. Vrámci  Špecifického  cieľa  4.2.1  Zníženie  energetickej  náročnosti  a zvýšenie využívania OZE v podnikoch sú oprávnené nasledovné aktivity:

 

 1. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
 2. Implementácia opatrení z energetických auditov

 

Oprávnený projekt  je iba projekt, v ktorom žiadateľ bude realizovať obe oprávnené aktivity, t.j. po realizácii hlavnej activity

 

 1. Zabezpečenie energetických auditov v MSP musí prísť krealizácii  hlavnej  aktivity 
 2. Implementácia opatrení z energetických auditov. NFP pre aktivitu A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP bude poskytnutý v prípade, ak aktivita A bude ukončená pred predložením ŽoNFP a splní všetky  požiadavky výzvy.

 

 1. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na vykonanie  energetického  auditu odborne spôsobil ou osobou, ktorého výsledkom je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list.

Písomná  správa z energetického  auditu a  súhrnný informačný list budú vypracované v štátnom jazyku.

 1. Implementácia o patrení z energetických auditov

 

V rámci aktivity  B bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, a to na:

 

1.rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb  na  to nadväzujúcichza  účelom  zníženia  ich  energetickej náročnosti.

 

V rámci  uvedenej  aktivity  bude  podpora  zameraná  na zníženie  spotreby energie  pri  prevádzke výlučne stavebných objektov  v oblasti  priemyslu  a služieb na to nadväzujúcich realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

- zlepšovanie tepelno - technických vlastností stavebných konštrukcií;

- rekonštrukcia  a modernizácia  vykurovacích/klimatizačných  systémov, systémov prípravy teplej vody;

- rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove.

 

Oprávnené  na  poskytnutie  príspevku  budú  výlučne  projekty,  ktoré  spĺňa jú všetky nasledovné podmienky:

 • realizácia projektu  sa  týka výlučne stavebných  objektov, ktoré  sú skutočne  využívané  a  zároveň zapísané  v katastri  nehnuteľnosti  ako nasledovné druhy stavieb, t. j.:
  • Priemyselná budova,
  • Administratívna budova a zároveň
 • realizácia projektu  sa  týka  stavebných  objektov,  ktoré  sú ku  dňu predloženia ŽoNFP využívané na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených  odvetviach  podpory – Sekcia  C  Priemyselná  výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK  NACE Rev. 2 a budú využívané na  tento  účel aj  v čase  udržateľnosti  projektu a realizáciou projektu nedôjde k zmene účelu využitia budovy;
 • opatrenia na úsporu energie v administratívnej budove budú navrhnuté v súlade s požiadavkami na  energetickú  hospodárnosť  budov podľavšeobecne záväzných právnych predpisov

 

 1. rekonštrukcia a modernizácia  existujúcich  energetických  zariadení  za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov;

 

Pod uvedené opatrenie patria najmä nasledovné zariadenia:

 • zariadenia na využitie OZE
 • zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,

V rámci opatrení zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu energetických zariadení, v ktorých sa spaľujú palivá, budú podporované len nízkoemisné  zariadenia v súlade so Stratégiou pre redukciu PM10.

 

Projekt, ktorého súčasťou je spaľovacie zariadenie na využívanie biomasy, ako  jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade  preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania.

 

Projekt, ktorého súčasťou je malá vodná elektráreň s inštalovaným výkonom do 10 MW bude podporený len v prípade preukázania súladu s ustanoveniami  Smernice  Európskeho  parlamentu  a  Rady  2000/60/ES  z  23.  októbra  2000 ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky.

 

V rámci tejto výzvy nebudú podporené projekty na výrobu/využívanie bioplynu a biometánu, keďže ich podpora je podmienená splnením kritérií udržateľného využívania  poľnohospodárskej  biomasy,  ktoré  musia  byť  v  súlade  s odporúčaniami  EK  a  v  Slovenskej  republike  zatiaľ  neboli  prijaté.  Z  tohto dôvodu nie je možné posúdiť udržateľnosť takéhoto projektu.

 

3.rekonštrukcia  a  modernizácia  systémov  výroby  a  rozvodu  stlačeného vzduchu;

 1. zavádzanie systémov merania  a  riadenia,  vrátane  energetických  a environmentálnych  manažérskych  systémov,  najmä  EMAS,  v  oblasti  výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii sinými opatreniami);
 2. výstavba, modernizácia a  rekonštrukcia  rozvodov  energie, resp. rozvodov energetických médií;
 3. modernizácia a rekonštrukcia  systémov  vonkajšieho  osvetlenia priemyselných  areálov,  ale  len  spolu  s  inými  opatreniami  na  zníženie spotreby elektriny v podniku;
 4. iné opatrenia, ktoré  prispievajú  k  znižovaniu  spotreby  primárnych energetických zdrojov

 

(nevzťahujúce sa na body 1 až 6).

 

Všeobecné zásady vecnejoprávnenosti aktivít projektu.

 Aktivita B. Implementácia opatrení z energetických auditovsa vzťahuje na  majetok,  ktorý  je vo  vlastníctve  žiadateľa a/alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve a  zároveň ho žiadateľ  využíva  pri svojej  podnikateľskej činnosti a bude ho využívať najmenej počas doby udržateľnosti projektu.

 Realizácia  opatrení aktivity B. Implementácia  opatrení  z energetických  auditov sa musí týkať činností

V oprávnených odvetviach podpory – Sekcia C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

 Oprávnené nie sú projekty, ktoré sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

 V rámci aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov budú podporené len také opatrenia, pre ktoré je v predloženom energetickom audite  posúdený súčasný  stav majetku, t.j.  od  realizácie energetického auditu  neprišlo k zmenám,  ktoré  významne  ovplyvňujú  energetickú náročnosť alebo energetickú účinnosť.

 Predmetom  podpory  nebude  náhrada  existujúcich  výrobných  strojov,  prístrojov a technológií za nové energeticky efektívnejšie ani v prípade, že bude navrhovaná v energetickom audite v balíku s ostatnými opatreniami.

 

Zameranie projektu na podnikateľskú činnosť v oprávnenom odvetví

 

Projektom  musí  dochádzať  k rozvoju  podnikateľskej  činnosti  v oprávnených  odvetviach, ktoré sú zadefinované prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev.2) v rámci Sekcie C Priemyselná výroba, s výnimkou činností uvedených v Schéme podpory na vypracovanie energetických auditov  a  realizáciu opatrení  vyplývajúcich  z energetických  auditov  v podnikoch (schéma pomoci de minimis), časť G Rozsah pôsobnosti.

 

Oprávnené  na  poskytnutie  príspevku  budú  iba  projekty,  ktoré  svojimi  aktivitami spadajú do

vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít.

 

Typy oprávnených výdavkov:

 

 • energetický audit ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít projektu, do výšky 5 % z celkových oprávnených výdavkov3;
 • stavebné práce súvisiace s:

- rekonštrukciou a modernizáciou stavieb (výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov za účelom zníženia energetickej náročnosti, resp. zlepšenia ich energetickej hospodárnosti);

- zriadením staveniska;

- montážou a demontážou lešenia;

- odvozom sutiny;

- drobnými stavebnými úpravami suvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti (napr. dokončovacie práce, maľovky a pod.);

- výdavkami spojenými s opatrením na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody z bezprostredného okolia budovy, napr. podrezaním za predpokladu uvedenia defektu v energetickom audite a podmienky preukázania fyzikálno-technického riešenia v projektovej dokumentácii;

- výdavkami na práce v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory, a to len v prípade potvrdenia výskytu chránených živočíchov a ich úkrytov v budove, ktoré vyplynú z konania pri povoľovaní stavebných úprav a udržiavacích prác budov (najmä zatepľovaní), t. j. zo stavebného povolenia (v zmysle § 3 ods. 4 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;

- výdavkami na vykurovací systém;

- výdavkami na klimatizačný a vetrací systém;

- výdavkami na systém prípravy teplej vody;

- výdavkami na rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia v budove;

- výdavky vynaložené na bezbariérový prístup ako súčasť opatrení energetickej efektívnosti (len vstupu do budovy);

- výdavkami vynaloženými na vybudovanie systému vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov (ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku), maximálne do výšky 30 % z celkových oprávnených výdavkov na aktivitu B. Implementácia opatrení z energetických auditov;

- výdavkami vynaloženými na vybudovanie rozvodov energie;

- výdavkami vynaloženými na vybudovanie prípojky k rozvodu tepla (v prípade výmeny rozvodov, rekonštrukcie existujúcich prívodov tepla), ktorá spĺňa podmienky účinného systému centralizovaného zásobovania teplom;výdavkami na inštaláciu systémov merania a riadenia (ak nie sú obstarávané samostatne);

- výdavkami na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)2 a kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET), ak nie sú obstarávané samostatne,

- výdavkami vynaloženými na vybudovanie rozvodov stlačeného vzduchu (ak nie sú obstarávané samostatne).

 

Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-XY

 

Predmet projektu

Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu

Výstup projektu

 
 

Zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov Zateplenie obvodového plášťa

85 EUR/m2

Zateplenie plochy obvodového plášťa

 

Zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov Zateplenie strešného plášťa

70 EUR/m2

Zateplenie plochy strešného plášťa

 

Zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov Výmena otvorových konštrukcií

350 EUR/m2

Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie

 

 

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku z oblasti verejných obstarávaní alebo dotácií neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Prosím zadajte Vaše meno
Zadaný email musí byť platný
Správa nemôže byť prázdna