mpprofit_logo

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia , IROP-PO4-SC421-2017-19 ,...

07.08.2017


V rámci špecifického cieľa 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez 

negatívnych dopadov na životné prostredie sú pre túto výzvu nasledovné typy aktivít:

a. rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu

b. rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach

c. budovanie verejných vodovodov

d. budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia

e. rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na ich kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu

f. intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov

g. budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd 

Termín uzavretia 1. kola: 26.09.2017

Termín uzavretia 2. kola: 22.12.2017

Termín uzavretia n kola: Do vyčerpania alokácie

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku z oblasti verejných obstarávaní alebo dotácií neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Prosím zadajte Vaše meno
Zadaný email musí byť platný
Správa nemôže byť prázdna