mpprofit_logo

Budovanie zelenej infraštruktúry IROP-PO4-SC431-2017-16

23.06.2017


Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu 

klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Termín uzavretia 1.kola : 31.06.2017

Termín uzavretia 2.kola : 29.09.2017

A. Opatrenie pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí.

B. Opatrenie pre zníženie znečistenia ovzdušia.

C. Prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty...

D. Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy....

E. Aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry : zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways ( aleje, živé ploty, remízky )

F. Zazelenanie miest

G. Zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu.

H. Multifunkčné zóny...

I. Budovanie dažďových nádrží a prečisťovanie dažďových vôd.

J. Regenerácia vnútroblokov sídlisk.

Minimálna výška príspevku nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku - celkové oprávnené výdavky na projekte nesmú presiahnuť 800 000 EUR.

Nehnuteľnosti ( pozemky a stavby ) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo 

výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo ( napr. dlhodobý prenájom ) 

na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný.

Oprávnené výdavky:

- stavebný dozor

- prípravná a projektová dokumentácia 

- odborný autorský dohľad 

- stavebné práce 

- nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu

- technické rekultivácie 

 

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku z oblasti verejných obstarávaní alebo dotácií neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Prosím zadajte Vaše meno
Zadaný email musí byť platný
Správa nemôže byť prázdna