mpprofit_logo

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre...

22.06.2017


7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Kód výzvy: 22/PRV/2017

Dátum uzávierky : 30.11.2017

Výška podpory : 100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom na aktivitu.

Zameranie na investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry -

napr. výstavba / rekonštrukcia / modernizácia športovísk a detských ihrísk / amfiteátrov

investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú spolkovú činnosť vrátane

rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov

V rámci tejto aktivity je ako súčasť investícií súvisiacich so zvyšovaním bezpečnosti a prevenciou proti

vandalizmu na verejných priestoroch možné do projektov realizácie montáže kamerových systémov zahrnúť 

budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia.

Oprávnení žiadatelia : obce s počtom obyvateľov do 1000 ( vrátane ) združenia obcí s právnou subjektivitou ( s počtom obyvateľov do 1000 vrátane )

V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov, ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.

Zoznam oprávnených výdavkov :  

- stavebné práce 

- nákup zodpovedajúcej techniky

- prípravné práce  - výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej 

dokumentácie ( max. 4% )

- výdavky na stavebný dozor ( max. 1% )

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku z oblasti verejných obstarávaní alebo dotácií neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Prosím zadajte Vaše meno
Zadaný email musí byť platný
Správa nemôže byť prázdna