mpprofit_logo

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre stredné odborné školy

28.02.2017


Výzva na poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre stredné odborné školy zameranej na zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní.

Vyhlasovateľ Výzvy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám


Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dátum uzávierky: 28.02.2017 – termín na predloženie projektových zámerov

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 15.05.2017

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola 15.08.2017

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla

                                   v tojmesačnom intervale do vyčerpania prostriedkov.


Maximálna výška príspevku: 4 000 000 EUR.

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.

Oprávnení žiadatelia sú:

  • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy)
  • ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov)
  • mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby)
  • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzické a právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 obchodného zákonníka), stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby.

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku z oblasti verejných obstarávaní alebo dotácií neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Prosím zadajte Vaše meno
Zadaný email musí byť platný
Správa nemôže byť prázdna