mpprofit_logo

22/PRV/2017 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych z...

22.06.2017


Opatrenie: 4 INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO MAJETKU

Podopatrenie: 4.2. – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Opis operácie: Oprávnené sú investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I ZFEÚ alebo výroby, spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja potravinárskych výrobkov, pričom výstupom výrobného procesu môže byť aj výrobok, na ktorý sa príloha I ZFEÚ nevzťahuje a na investície, ktoré zároveň prispievajú k úsporám spotreby energie. Investícia sa týka výlučne vlastnej činnosti podniku.

Popis operácie:                 

 • výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
 • obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu.
 • stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
 • nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulač. vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh;
 • zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;
 • stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd;
 • investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov
 • investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;

Pozn.: V prípade sektora „hrozno a víno“ sú neoprávnenými investíciami investície do nákupu vnútorného vybavenia pre predajné a prezentačné priestory v rámci výrobného podniku, pretože tieto investície sú oprávnenými na podporu z Národného podporného programu v rámci SOT s vínom.

Oprávnené náklady:     

 • investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom činností;
 • investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok v spojitosti so spracovaním poľnohospodárskych produktov);
 • súvisiace všeobecné náklady - projektová dokumentácia, výdavky súvisiace s verejným obstarávaním a s externým manažmentom projektov.

Prijímateľ podpory:

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov);
 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovania vlastnej produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré sa ako vstup vzťahuje príloha I ZFEÚ.

Typ a miery podpory: 

Grant (nenávratný finančný príspevok).

 1. výstup v rámci prílohy I.

pre mikro, malý a stredný podnik:

 • 50% v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
 • 40% v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj);

pre veľký podnik, výška oprávnených výdavkov:

 • 35% v prípade menej rozvinutých regiónov ako aj ostatných regiónov

Zvýšená miera podpory:

 • o 20% v prípade operácií v rámci operačných skupín EIP;
 • o 20% v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami.
 1. výstup mimo prílohy I.

Miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky:

 • 55% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
 • 45% v prípade TN, NR, TT, BA kraja

Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky:

 • 45% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
 • 35% v prípade TN, NR, TT, BA kraja

Miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov pre veľké podniky:

 • 35% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
 • 25% v prípade TN, NR, TT ,BA kraja

Výška podpory:

Max. výška oprávnených nákladov na jeden projekt: 2 000 000 €.

Kolektívne investície: maximálna suma na projekt 2 000 000 € na každého prijímateľa alebo partnera,  najviac 10 000 000 €. Integrované projekty: maximálna suma na projekt najviac 10 000 000 €.

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku z oblasti verejných obstarávaní alebo dotácií neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Prosím zadajte Vaše meno
Zadaný email musí byť platný
Správa nemôže byť prázdna